Securitas integritetspolicy för SecuritasHome & SecuritasPro

 

Vi på Securitas Sverige AB värnar om din personliga integritet. Din trygghet i vardagen, liksom dataskydd, är viktig för oss. Vi vill vara öppna med hur och när vi använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy fastställer och ger dig enkel och tydlig information om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår affärsverksamhet.

 

1. BAKGRUND

1.1. Denna integritetspolicy (nedan ”Policyn”) utfärdas av Securitas Sverige AB (nedan ”Securitas”, ”vi” eller ”vår”), som är ett företag inom Securitas-koncernen. Policyn beskriver vår behandling av personuppgifter i förhållande till våra kunders (nedan ”Kund”, ”du” eller ”din”) användning av Securitas hemlarm eller företagslarm eller liknande lösningar som regleras under samma villkor som dessa. För villkor för tjänsten se Securitas särskilda villkor för företagslarm med abonnemang om du är en företagskund alternativt Securitas särskilda villkor för hemlarm med abonnemang om du handlar i egenskap av konsument (nedan beskrivs villkoren för tjänsten oaktat om du är företagskund eller konsument som ”Tjänsteavtalet”). Tjänsten under Tjänsteavtalet tillhandahålls av oss till dig. Vi kan antingen ha ingått Tjänsteavtalet direkt med dig, eller så kan du ha ingått ett avtal med en av våra Samarbetspartners för leverans av tjänsten som då utförs av oss. Denna Policy gäller i båda fallen oavsett om du köpt tjänsten direkt via oss eller via en av våra Samarbetspartner ". Denna Policy utgör en integrerad del av Tjänsteavtalet.

1.2. Vissa funktioner i tjänsten kan tillhandahållas av våra underleverantörer eller Samarbetspartners som i sin tur kan ha engagerat egna underleverantörer (nedan kallas samtliga av dessa för ”Samarbetspartner”). Information om vilka dessa Samarbetspartners är kan mottagas i samband med att du registrerar dig för tjänsten, startar ditt abonnemang och registrerar ett konto eller löpande på din begäran. Denna Policy gäller för all behandling av dina personuppgifter som Securitas är ansvarig för även om behandlingen utförs av någon Samarbetspartner som engagerats för uppfyllande av Tjänsteavtalet. När du undertecknar serviceavtalet och/eller registrerar dig för användning av tjänsten kan du dock behöva acceptera Integritetspolicyer och/eller avtalsvillkor från våra Samarbetspartners. För det fall dessa Integritetspolicyer eller andra villkor avviker från den information som ges i denna Policy ska denna Policy alltid ha företräde vad avser behandling av dina personuppgifter som Securitas ansvarar för.

1.3. Behandling av personuppgifter regleras inom EU av EU:s dataskyddsförordning (nedan ”GDPR”) och annan tillämplig nationell och EU-rättslig lagstiftning på området för personuppgiftsbehandling, inklusive lagstiftning som avser kamerabevakning, såsom exempelvis Kamerabevakningslag (2018:1200) (nedan "Tillämplig lag").

1.4. Vi kan uppdatera denna Policy löpande. Du kan alltid se eller begära den senaste versionen genom att besöka vår Webbsida eller genom att kontakta kundtjänst.

1.5. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter i förhållande till den personuppgiftsbehandling vi utför kan du när som helst kontakta oss skriftligen på adressen ovan eller kontakta vårt Dataskyddsombud enligt kontaktuppgifter nedan.

2. ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

2.1. Tjänsten inkluderar användning av larmsystem inklusive sensorer, hemautomationsenheter och kamerautrustning och andra enheter som kan spela in ljud, stillbilder och/eller videofilmer, och som finns installerade hos dig. Du bestämmer var och hur du ska använda sådana enheter, och därmed även vilka personuppgifter ("Personuppgifter", vilket innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, "Den registrerade") som samlas in med hjälp av tjänsten och dess enheter. Sådana personuppgifter (nedan kallade ”Tjänstens Personuppgifter”), kan inkludera ljudinspelningar, stillbilder och videofilmer av dig och andra registrerade personer, samt geolokaliseringsdata och annan information om den fysiska platsen och användningen av larmsystem och tjänsten inklusive eventuella kontaktmannalistor för utryckning och kundrapporter.

2.2. Det är även du som avgör syftet med behandlingen av Tjänstens Personuppgifter på objektet och du är den som i enlighet med tillämplig lag beslutar vilka personuppgifter som samlas in och hur de ska behandlas. Detta innebär att du är skyldig att efterleva samtliga krav i enlighet med tillämpliga lagar i samband med att du beställer tjänsten och använder sådana enheter som medföljer under Tjänsteavtalet. Du åtar dig att efterleva samtliga villkor i tillämpliga lagar vid behandling av data hänförlig till insamling, lagring och behandling av Tjänstens Personuppgifter, oavsett om det avser dina familjemedlemmar, besökare eller andra registrerade personers personuppgifter, inklusive men ej begränsat till krav om att informera dessa registrerade om användningen av utrustningen och den aktuella behandlingen. Enligt tillämplig lag innebär detta exempelvis att du behöver informera de registrerade om kamerabevakning på objektet.

2.3. Vi och våra Samarbetspartners behandlar Tjänstens Personuppgifter å dina vägnar, enbart i syfte att tillhandahålla tjänsten till dig (inklusive för att utveckla och testa ändringar eller tillägg till funktioner, funktionalitet eller säkerhet för tjänsten och liknande tjänster). Vi anser oss inte ha någon rätt till Tjänstens Personuppgifter och vi kommer att radera uppgifterna på din begäran och/eller när Tjänsteavtalet med dig upphör. Vid behandling av Tjänstens Personuppgifter för dessa syften och ändamål enligt ovan agerar vi (och våra Samarbetspartners) som ett personuppgiftsbiträde i enlighet med tillämplig lag och ska därmed agera i enlighet med de skyldigheter som framgår under avsnitt 3 nedan.

2.4. Utöver den behandling vi gör av dina personuppgifter som härrör från användningen av tjänsten, som anges ovan i detta avsnitt 2, kommer vi också att behandla vissa personuppgifter som rör dig som Kund, nedan kallad "Kundpersonuppgifter". När vi behandlar Kundpersonuppgifter fungerar vi som personuppgiftsansvarig enligt tillämplig lag och förbinder oss till de skyldigheter som anges i avsnitt 4 nedan.

3. VÅRA SKYLDIGHETER VID BEHANDLING I EGENSKAP AV PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

3.1. När vi behandlar dina personuppgifter för våra tjänster i egenskap av personuppgiftsbiträde, förbinder vi oss, som biträde, att:

3.1.1. Behandla Tjänstens Personuppgifter endast i syfte att tillhandahålla tjänsten till dig (inklusive för att utveckla och testa ändringar eller tillägg till funktioner, funktionalitet eller säkerhet för tjänsten och liknande tjänster).

3.1.2. Alltid ge dig behörighet, full kontroll och fullt ägarskap till Tjänstens Personuppgifter.

3.1.3. Hålla personuppgifter konfidentiella, begränsa åtkomsten till dem genom att endast tillåta de som behöver tillgång till uppgifterna i sin yrkesroll och inte avslöja dem tredje part, förutom vad som är tillåtet i avsnitt 5 nedan.

3.1.4. Följa alla tillämpliga lagar med avseende på behandlingen av Tjänstens Personuppgifter.

3.1.5. Upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, skada, modifiering, avslöjande eller obehörig åtkomst, både i samband med överföring av Tjänstens Personuppgifter via ett nätverk (vi kommer dock inte att ansvara för några omständigheter hänförliga till din internetleverantör eller leverantörer av telekommunikationsnät) och för lagring av Tjänstens Personuppgifter i våra datacenter.

3.1.6. Försäkra att samtliga Samarbetspartners är bundna genom avtal att följa samma skyldigheter och skydda Tjänstens Personuppgifter på samma sätt som vi genom att ingå lämpliga personuppgiftsbiträdesavtal.

3.1.7. Endast behandla Tjänstens Personuppgifter på de geografiska platser som anges i denna Policy.

3.2. För det fall vi skulle handla i strid med vad som regleras ovan gäller att vi är ersättningsskyldiga gentemot dig i enlighet med Tjänsteavtalet

3.3. Vi kan komma att anonymisera Tjänstens Personuppgifter (innebärande att denna data inte längre kan identifiera dig som person och inte heller någon annan registrerad) varefter vi kan sammanställa denna data med andra anonymiserade personuppgifter insamlade under tjänsten i syfte att skapa interna analyser, förbättring av tjänsten inklusive användningen av tjänsten av våra kunder eller i syfte att utveckla nya tjänster. När data anonymiseras kommer den inte längre betraktas innehålla personuppgifter för tjänsten i den mening som avses i detta avsnitt 3.

4. VÅRA SKYLDIGHETER VID BEHANDLING I EGENSKAP AV PERSONUPPGIFTSANSVARIG

4.1. I enlighet med avsnitt 2.4 ovan kommer vi att samla in Kundpersonuppgifter från dig i syfte att registrera dig som kund och tillhandahålla tjänsten till dig. Sådana Kundpersonuppgifter kan bestå av namn, personnummer, adress, telefonnummer, ärendeloggar, e-postadress och andra nödvändiga kontaktuppgifter och eventuellt kreditkortsinformation, bankkontouppgifter eller annan relevant betalningsinformation om inte betalning sker via en tredje part som är personuppgiftsansvarig.

4.2. Vi kommer att behandla Kundpersonuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för följande syften och ändamål kontohantering, administration och fakturering, reklamation, garantiärenden, kundtjänstärenden och dylikt i övrigt för att leva upp till Tjänsteavtalet och tillhandahålla tjänsten till dig inklusive att ge dig information om tjänsten vilket vanligen sker via informationsutskick till dig. Om personnummer samlas in görs det i syfte att kunna identifiera dig och för att vi ska kunna försäkra oss om att du har rätt ålder för att få genomföra köpet.
Den rättsliga grunden för vår behandling av sådana Kundpersonuppgifter för ovan nämnda syften och ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter enligt Tjänsteavtalet och kunna tillhandahålla tjänsten till dig. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för syften och ändamål som är oförenliga med ovan angivna syften och ändamål.

4.3. Vidare kan vi behandla Kundpersonuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för interna syften och ändamål såsom intern registervård, statistik, analys samt för att skicka direkt marknadsföring till dig, vilket innebär att vi (eller någon av våra Samarbetspartners) kan skicka information och erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Dessa marknadsföringsutskick har inget med informationsutskick att göra enligt ovan. Den lagliga grunden vi stödjer oss på för denna behandling är berättigat intresse och du kan således invända mot denna behandling när som helst genom att avsluta prenumerationen i våra utskick till dig, varpå vi upphör att skicka direkt marknadsföring och erbjudanden till dig.

4.4. Dina Kundpersonuppgifter kan dock även samlas in direkt av våra Samarbetspartners i samband med att du registrerar dig för användning av tjänsten. Varje sådan Samarbetspartner är då enskilt ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för den insamling och behandling de själva utför.

4.5. Våra skyldigheter enligt avsnitt 3.1.2 till 3.1.6 ovan, vad avser skydd för Tjänstens Personuppgifter, gäller också i relation till dina Kund Personuppgifter som vi behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig.

5. LÄMNA UT OCH DELA PERSONUPPGIFTER

5.1. Vi kan komma att dela Tjänsten Personuppgifter med andra bolag inom Securitaskoncernen eller med våra Samarbetspartnersvid behov i syfte att tillhandahålla tjänsten till dig, exempelvis för att lagra personuppgifter eller vid felsökning och korrigering av eventuella defekter i tjänsten.

5.2. Vi kan dela dina Kundpersonuppgifter med andra bolag inom Securitaskoncernen eller med våra Samarbetspartners för de syften och ändamål som anges i avsnitt 4.2. Vi kan också ta emot Kundpersonuppgifter från våra Samarbetspartner som samlar in sådana personuppgifter direkt från dig enligt avsnitt 4.3 ovan, och även i dessa situationer behandlas uppgifterna för de syften och ändamål som anges i avsnitt 4.2. Vi kan också dela Kundpersonuppgifter med våra (eller vårt moderbolags) professionella rådgivare och leverantörer av tjänster, såsom exempelvis revisorer, juridiska rådgivare, försäkringsbolag och andra tredje parter som hanterar krav.

5.3. Vi kan komma att lämna ut både Tjänstens Personuppgifter och dina Kundpersonuppgifter till statliga myndigheter, offentliga myndigheter och dylikt om vi tvingas att göra det på grund av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter eller dylikt, såsom exempelvis på grund av ett domstolsbeslut. Vi kommer att försöka skydda dina personuppgifter så långt det är möjligt men vi kommer inte att agera i strid med tillämplig lag, föreskrift eller dylikt.

6. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

6.1. Om vi behandlar data utanför EU/EES (inklusive överföring till och behandling av en Samarbetspartners eller annan tillåten tredje part i enlighet med avsnitt 5) överför vi endast till och behandlar endast Tjänstens Personuppgifter och dina Kundpersonuppgifter i enlighet med avsnitt 5, vilket innebär att vi har säkerställt att sådan överföring och behandling utanför EU/EES är laglig enligt tillämplig lag. Vi kan säkerställa lagligheten genom t.ex. (i) att upprätta EU: s standardiserade dataskyddsklausuler med mottagaren av personuppgifterna, eller (ii) se till att landet har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, enligt beslut av EU-kommissionen, eller (iii) för överföringar till och behandling i USA) att uppgifterna behandlas inom ramen för regelverket om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna, EU-U.S.

7. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

7.1. Tjänstens Personuppgifter kommer vi att lagra tills du raderar dessa, vilket du gör i vårt system eller i våra Samarbetspartners system. Vi kommer inte att lagra uppgifterna längre än under Tjänsteavtalets löptid (om någon övergångsperiod gäller enligt Tjänsteavtalet kan uppgifterna sparas till övergångsperioden istället avslutas). Föreligger dock krav enligt tillämplig lag på en längre lagringstid kommer dina uppgifter att sparas under den tid som krävs av tillämplig lag, detsamma gäller om vi kan behöva uppgifterna för att utöva eller bemöta rättsliga anspråk. Som exempel på rättsliga anspråk kan nämnas bevisunderlag vid en rättslig tvist och som exempel på lagkrav kan nämnas krav i bokföringslagen eller om dina personuppgifter till viss del hanteras av Securitas Larmcentral i enlighet med regelverk för Larmcentraler, SSF 136:4.

7.2. Dina Kundpersonuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som krävs för att uppnå syftet enligt avsnitt 4.2 vilket inkluderar syftet att leva upp till Tjänsteavtalet. Även i förhållande till dina Kundpersonuppgifter gäller dock att om tillämplig lag kräver att vi lagrar dina uppgifter under en längre tid så kommer vi att lagra dessa så länge som krävs av lag detsamma gäller om vi kan behöva uppgifterna för att utöva eller bemöta rättsliga anspråk. Som exempel på rättsliga anspråk kan nämnas bevisunderlag vid en rättslig tvist och som exempel på lagkrav kan nämnas krav i bokföringslagen eller om dina personuppgifter till viss del hanteras av Securitas Larmcentral i enlighet med regelverk för Larmcentraler, SSF 136:4. Vi kommer att utföra regelbundna kontroller för att identifiera och hitta personuppgifter som inte längre behövs i syfte att antingen radera uppgifterna eller på annat sätt anonymisera denna data så den inte längre innehåller personuppgifter.

8. DINA RÄTTIGHETER OM VI AGERAR I EGENSKAP AV PERSONUPPGIFTSANSVARIG

8.1. När vi agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina Kundpersonuppgifter har du rätt till följande rättigheter enligt tillämplig lag:

8.1.1. Rätten att få tillgång: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran kommer vi att tillhandahålla en kopia av dina Kundpersonuppgifter i elektronisk form.

8.1.2. Rätten till rättelse: du har rätt att utan onödigt dröjsmål erhålla rättelse eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga kunduppgifter om dig.

8.1.3. Rätten att bli raderad: du kan begära att vi raderar (en del av) dina Kundpersonuppgifter i följande situationer:
- om du har invänt mot eller dragit tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina Kundpersonuppgifter för direkt marknadsföring enligt avsnitt 4.3 ovan;
- när dina Kundpersonuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppnå de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
- när dina personuppgifter har behandlats olagligt (t.ex. för att ditt samtycke, om det behövdes, inte erhölls på korrekt sätt);
- när dina personuppgifter måste raderas i enlighet med ett lagkrav som träffar Securitas.

8.1.4. Rätten att göra invändningar: du kan när som helst invända mot behandlingen av (en del av) dina personuppgifter när de används för profilering eller direkt marknadsföring enligt avsnitt 4.3.

8.1.5. Rätten till begränsning av hanteringen: du kan i följande situationer alltid begära av oss att begränsa behandlingen av dina Kundpersonuppgifter:
- när du bestrider korrektheten av dina personuppgifter;
- när hanteringen verkar vara olaglig;
- när vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften de behandlas; eller
- i avvaktan på verifiering om våra legitima grunder får företräde framför din rätt efter din invändning mot en behandling som sker med åberopande av den legala grunden berättigat intresse.

Om du utövar din rätt till begränsning avseende vår behandling får vi endast fortsätta behandla dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, med undantag för behandlingen lagring av personuppgifterna.

8.1.6. Rätten till dataportabilitet: på begäran har du i vissa fall rätt att ta emot alla dina Kundpersonuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format i syfte att överföra dessa uppgifter till ett annat företag.

Rätten att återkalla ditt samtycke: när en behandling baseras på den lagliga grunden samtycke har du alltid rätten att återkalla ditt samtycke.

8.1.7. När du kontaktar oss för att utöva en av ovan nämnda rättigheter, vänligen bifoga en kopia av ditt id-kort eller pass så att vi kan kontrollera din identitet och försäkra oss om att begäran verkligen kommer från dig.

- - - - - - - - - -

Securitas integritetspolicy för SecuritasHome & SecuritasPro - Chattfunktion 

På SecuritasHome/SecuritasPro finns en chattfunktion för att du som kund ska kunna chatta med oss, och Securitas Sverige AB är personuppgiftsansvariga. I denna dialog är det viktigt att du är sparsam med vilka personuppgifter som du/ni lämnar ut, då den tekniska funktionen drivs av 3:e part. Personen ni kommunicerar med är anställd av Securitas eller hos en av våra underleverantörer. Eventuella uppgifter som du/ni lämnar i chatten kommer att raderas efter 24 timmar.

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är en intresseavvägning där vi anser att det ligger i vårt åtagande att kunna vara dig behjälplig i ditt ärende, och lämpliga organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder vidtas för att skydda alla uppgifter som du/ni lämnar i chatten.

Dina upgifter kan komma att behandlas i hela världen beroende på vart du/ni geografiskt befinner er då denna funktion nyttjar olika servrar för en så snabb och smidig upplevelse som möjligt.

Om du vill ta del av dina rättigheter eller komma i kontakt med vårt dataskyddsombud kan du hitta kontaktuppgifter på https://www.securitas.se/var-verksamhet/vart-integritetsarbete-gdpr .

- - - - - - - - - -

Vänligen gå in löpande på vår webbplats för uppdateringar av denna Integritetspolicy. Om du vill ha en kopia av denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på kundtjanst.lc@securitas.se

Har du synpunkter på hur Securitas hanterar dina personuppgifter?

Om du vill framföra klagomål på hur Securitas Sverige AB hanterar dina personuppgifter ska du i första hand skriva till vårt Dataskyddsombud. Beskriv dina synpunkter eller dina klagomål i ett mejl; uppge ditt namn och telefonnummer – eller din mejladress om du föredrar att vi kontaktar dig den vägen.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud
E-post till: dpo@securitas.se
Telefonnummer: 010-470 10 00
Securitas Sverige AB
Dataskyddsombud
Box 12516
102 29 Stockholm

Du har också möjlighet att anmäla Securitas Sveriges personuppgiftshantering till Datainspektionen. På deras hemsida finns information om hur du kontaktar dem.

Denna Securitas Integritetspolicy uppdaterades senast 2021-03-16