Allmänna villkor för hemlarm och konsumentköp

Nedan finner du våra villkor vid köp av både SecuritasHome och enskilda konsumentköp.


SECURITAS SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HEMLARM MED ABONNEMANG
SECURITAS ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - KONSUMENT


 Securitas särskilda bestämmelser för hemlarm med abonnemang

Securitas” avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.
Kunden” avser den kund/beställare som anges vid beställningen och som handlar i egenskap av konsument.
Konsument” en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
Webbplatsen” avser den webbplats som Securitas tillhandahåller genom www.securitashome.se
Avtalet” avser parternas överenskommelse som regleras via dessa särskilda bestämmelser för Hemlarm med abonnemang.
Avtalsvillkor” avser samtliga villkor i dessa särskilda bestämmelser för Hemlarm med abonnemang.
Inbrottslarm” avser inbrottslarm med tillhörande abonnemang avseende larmtjänster.
Kameralösning” avser kameralösning med tillhörande abonnemang avseende larmtjänster.
Hemlarm” avser en kombinerad lösning som inkluderar både Inbrottslarm och Kameralösning.
Samarbetspartners” avser exempelvis återförsäljare, Securitas koncernbolag, leverantörer och samtliga av dessas underleverantörer.
Samarbetspartners Villkor” avser villkor som eventuellt ingås mellan Kunden och Samarbetspartners.

1. Allmänt
1. 1 Detta Avtal gäller vid köp och leverans av Inbrottslarm, Kameralösning och/eller Hemlarm som genomförs av en Kund som handlar i egenskap av Konsument. Vid köp av endast Kameralösning ingår inte samtliga nedanstående tjänster, exempelvis ingår då inte larmcentralens tjänster och fria väktarutryckningar. Avtalet gäller från angivet datum i versionshanteringen och ersätter tidigare publicerade avtal och villkor. Avtalet träder i kraft vid den tid Kunden genomför ett köp via Webbplatsen enligt punkt 2.1 nedan.
1.2 Vid köp av enskilda produkter som ej ingår i paketet för Inbrottslarm, Kameralösning eller Hemlarm gäller Securitas allmänna försäljningsvillkor-Konsument. För företagsinköp gäller Securitas Särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang.
1.3 Varken Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm får användas utanför Sveriges territorium. För det fall Inbrottslarm, Kameralösning eller Hemlarm byts ut eller kompletteras av Securitas ska detta Avtal fortsatt äga giltighet för ersättningsprodukt eller kompletterad produkt.

2. Beställning och Avtal
2.1 Avtal ingås genom att Kunden beställer Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm på Webbplatsen och Securitas bekräftar beställningen via en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden angivit. Avtalet blir bindande mellan Securitas och Kunden då Kunden mottar orderbekräftelsen i mailet från Securitas, Kunden är dock bunden av sin order från det att denne genomför sin order på Webbplatsen. För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Avtalsvillkoren.
2.2 Då Kunden accepterar Avtalsvillkoren förbinder sig Kunden att följa dessa i sin helhet och bekräftar att denne tagit del av informationen som rör personuppgifter.
2.3 Kunden bekräftar vid acceptans av dessa Avtalsvillkor att denne har juridisk rätt att genomföra köpet och innehar en ålder på minst 18 år.
2.4 Securitas ansvarar endast för sådan produktinformation, prislistor och dylika handlingar som ingår i Avtalet och där till bifogade bilagor. Securitas har rätt att löpande uppdatera information som finns på hemsidan.
2.5 Kunden kan utöva sin ångerrätt för produkt/vara denne köper via Webbplatsen eller över telefon under fjorton (14) dagar från det att Kunden mottog produkten/varan under förutsättning att denna återsänds under denna tid i ursprungligt skick. Kravet på att Inbrottslarm, Kameralösning och/eller Hemlarm ska vara oanvänt innebär bland annat men ej uteslutande att Kunden inte driftsatt produkten, påbörjat användningen av abonnemanget eller på annat sätt nyttjat tjänster under Avtalet. För det fall Kunden vill nyttja sin ångerrätt ska denne kontakta Securitas via telefon till supporten vilket denne hittar på Webbplatsen och därigenom ska Kunden kostnadsfritt erhålla en retursedel.

3. Securitas leverantörer/underleverantörer
3.1 Vissa funktioner och lösningar som ingår under detta Avtal tillhandahålls av Securitas Samarbetspartners. När Kunden ingår Avtal och/eller registrerar sig för användning kan Kunden behöva godkänna integritetspolicyer och/eller andra användarvillkor och dylika villkor från Samarbetspartners. Vid godkännande av sådana eventuella Samarbetspartners Villkor så reglerar dessa relationen mellan Kunden och dessa Samarbetspartners. Securitas Villkor inklusive bilagor är det Avtal som fullt ut reglerar Kundens och Securitas relation och överenskommelse.

4. Avtalstid
4.1 Avtalet gäller i tjugofyra (24) månader räknat från leveransdag och kan därefter sägas upp med en (1) månads varsel av vardera part.

5. Kunduppgifter
5.1 Vid beställningstillfället via Webbplatsen kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter för att beställningen ska kunna gå igenom, uppgifter kan även sparas av Kunden på dennes personliga konto på Webbplatsen. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, e-post m.m.) är korrekta, fullständiga och uppdaterade samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter under hela Avtalstiden. Det är således Kunden som ansvarar för att skriftligen informera Securitas för det fall Securitas kan behöva uppdatera några uppgifter relaterade till Kunden.

6. Priser och avgifter
6.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. De aktuella priserna som lämnas på Webbplatsen har Securitas rätt att löpande uppdatera. Priser anges i SEK och är inklusive mervärdesskatt. Avgifter för tillkommande tjänster är inte inkluderat i månadsavgiften och pris för dessa kan ses på Webbplatsen.

7. Prisjustering
7.1 Månadsavgiften är fast under de första tjugofyra (24) månaderna med undantag för vad som anges i punkten 20.3. Därefter har Securitas rätt att justera priset genom skriftligt meddelande till Kunden. Meddelande om prisjustering ska skickas senast trettio (30) dagar innan det nya priset börjar gälla. För det fall Kunden inte accepterar prisjusteringen har Kunden efter mottagande av sådant skriftligt meddelande om prisjustering rätt att säga upp Avtalet till upphörande per det datum ändringen träder i kraft eller det tidigare datum som infaller en (1) månad från uppsägningen.

8. Betalning
8.1 Kunden faktureras månadsvis av Securitas för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och betalning erläggs således inte vid beställningstillfället. Securitas har rätt att ta ut en faktureringsavgift i enlighet med vad som anges vid beställningstillfället. Vid samtliga fakturabetalningsalternativ och delbetalningsalternativ har Securitas rätt att göra en kreditupplysning avseende Kunden och Securitas förbehåller sig rätten att neka ett visst betalsätt. Securitas har vidare rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande räntelag samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader om Kunden ej betalar i tid. Felaktiga uppgifter i en faktura måste av Kunden reklameras så snart som möjligt efter att Kunden sett, eller borde insett, de felaktiga uppgifterna och senast inom två (2) månader från att Kunden insett felet och allra senast inom tre (3) år från utfärdande av fakturan.
8.2 Månadsavgiften för abonnemanget ska erläggas månadsvis i efterskott. Securitas har rätt att starta fakturering 14 dagar efter att Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm levererats till Kunden oavsett om detta är i drift eller inte.

9. Kampanjer och erbjudanden
9.1 Securitas kan under perioder erbjuda kampanjer på Webbplatsen som stipulerar mer förmånliga villkor än vad som framgår av dessa Villkor, exempelvis vad avser fraktavgifter. Dessa förmånligare villkor gäller endast så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Securitas i samband med kampanjen. Securitas förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en sådan kampanj. Vid sådant återkallande eller efter kampanjdatumens utgång gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika abonnemang och/eller produkter gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

10. Leverans och transport
10.1 Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm som finns i lager levereras normalt inom det antalet arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Securitas skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Estimerad leveranstid framgår på Webbplatsen. Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift i enlighet med vad som anges på Webbplatsen.
10.2 Leverans utförs av den eller de olika transportörer eller budfirmor (nedan ”Transportör”) som Securitas vid var tid anlitar. När försändelsen kommit ett ombud tillhanda meddelas Kunden vanligtvis genom avi eller dylikt som visar var och när försändelsen ska hämtas.
10.3 Vid försening av leverans fortsätter Securitas att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas med mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

11. Montering och underhåll
11.1 Kunden ansvarar för montering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och förbinder sig att vid montering av detta följa Securitas instruktion som finns tillgänglig på Webbplatsen. Montering på annat sätt än vad Securitas skriftligen anvisat kan innebära ett otillräckligt skydd och Securitas frånsäger sig allt ansvar vid montering som inte gjorts i enlighet med Securitas instruktion. Det är därför upp till Kunden att placera komponenterna så att de inte strider mot Securitas monteringsinstruktioner, samt att komponenternas övervakningsområden motsvarar Kundens förväntningar. Komponenternas övervakningsområden och monteringsinstruktioner finns att tillgå på Webbplatsen. Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm ska bland annat men inte uteslutande monteras inomhus i normalt inomhusklimat enligt Securitas anvisningar.
11.2 Målnings- efterlagnings- och reparationsarbeten på fastighet och befintlig egendom vid installation, underhåll, reparation eller nedmontering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm inklusive nedlagd tid bekostas och ombesörjs av Kunden.
11.3 Kunden åtar sig att underhålla, uppdatera och sköta Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm på egen bekostnad i enlighet med Securitas vid var tid gällande instruktioner. Detta innebär att Securitas från tid till annan kan meddela Kunden instruktioner för uppdatering av mjukvara, system och/eller applikationer som tillhandahålls under Avtalet bland annat för att genomföra prestanda- och eller funktionsförbättringar. En sådan uppdatering kan innebära att den avtalade funktionen inte till fullo upprätthålls vid pågående uppdatering. Batterier bekostas och byts av Kunden.

12. Reklamationer
12.1 Securitas ansvarar för fel i enlighet med konsumentköplagen. För det fall fel föreligger ska Kunden, inom skälig tid, kontakta teknisk support och reklamera felet. Teknisk support gör då en felsökning för att försöka åtgärda felet. Reklamation av fel som sker inom två (2) månader efter att Kunden upptäckt felet ska alltid anses ha skett inom skälig tid. Kunden har rätt att reklamera fel i varan i tre (3) år från dagen då Kunden tog emot varan. För abonnemanget och andra (till varan) tillhörande digitala tjänster och innehåll har Kunden rätt att reklamera fel under hela avtalstiden. Kontaktuppgifter för felsökning genom teknisk support och reklamation finns tillgängliga på Webbplatsen. Kunden ska inhämta Securitas fraktanvisningar för att returnera felaktig vara, vilket dock inte innebär att reklamationen är godkänd, utan endast att Securitas åtar sig att undersöka felet. Om reklamationen godkänns och Kunden har följt Securitas fraktanvisning betalar Securitas returfrakten samt återsänder en felfri vara till Kunden.
Om förmånligare villkor avseende reklamation eller felansvar har avtalats mellan Kunden och Securitas i samband med köpet gäller dessa framför ovan punkt 12.1.
12.2 Securitas är skyldig att antingen avhjälpa felet eller omleverera varan. Kunden har rätt att välja mellan dessa alternativ, dock endast om åtgärden är möjlig och kan vidtas utan oskälig kostnad för Securitas. Om det vid reklamation visar sig att det inte föreligger något fel som Securitas ansvarar för enligt konsumentköplagstiftning har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.
12.3 Kunden har vidare ett ansvar att i samband med mottagande av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm kontrollera detta och inom skälig tid, vilket alltid anses vara inom två (2) månader från att Kunden upptäckte skadan, anmäla eventuell leveransskada till Securitas eller transportören.

13. Securitas ansvar och befrielsegrunder vid Force Majeure
13.1 För det fall Securitas ansvarar för fel på Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm åtar sig Securitas att antingen avhjälpa felet genom reparation eller omleverans . Securitas har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Securitas kan aldrig ta ansvar för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm kompatibilitet med andra produkter utöver vad som framgår av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen.
13.2 Kunden har inte rätt till ersättning för skada som denne lider på grund av fel i Inbrottslarm, Kameralösning eller Hemlarm om Securitas kan visa att felet beror på ett hinder utanför Securitas kontroll och som Securitas skäligen inte kunde förväntas räkna med vid köpet och vars följder skäligen inte kunde ha undvikits eller övervunnits av Securitas. Kunden ska vidare vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas den skyldigheten får Kunden bära motsvarande del av förlusten.
13.3 Vad gäller produktansvar på grund av säkerhetsbrist gäller det som följer av produktansvarslagen (1992:18). Securitas ansvarar dock ej för ersättning av förlust i näringsverksamhet som Kunden åsamkas med anledning av skador på annan egendom som tillhör Kunden eller någon medlem i Kundens hushåll. Securitas ansvarar inte heller för sådan ersättning på grund av dröjsmål eller fel i varan.
13.4 Securitas Samarbetspartners kan t.ex. utföra installation, reparation, bevakning/övervakning, kommunikationsrelaterade tjänster, larmöverföringstjänster (inklusive trådlös överföring, internetöverföring och/eller IP telefonitjänster) eller andra tjänster.
13.5 Befrielsegrunder- Force majeure. Följande omständigheter ska, om de fördröjer eller förhindrar Securitas eller Kundens fullgörande av sina avtalade skyldigheter, befria part från skyldighet eller prestation enligt Avtalet så länge hindret består: alla omständigheter som ligger utanför en parts rimliga kontroll så som till exempel brand, krig, mobilisering, konfiskering, valutarestriktioner, uppror, civila oroligheter, sabotage, kapning eller terroristhandlingar, myndighetsåtgärd, epidemi, allmän transport- material- eller personalbrist, lockout, blockad, skyddsombudsstopp, strejk eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderförhållanden eller defekta eller försenade leveranser från underleverantörer till följd av någon av ovanstående omständigheter. Den part som avser att begära befrielse enligt denna punkt ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om sådana omständigheter skulle uppstå, samt även när de upphör. Part har rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten säga upp Avtalet med omedelbar verkan, om fullgörandet av skyldigheterna enligt Avtalet fördröjs mer än 30 dagar enligt någon av de omständigheter som anges ovan i denna punkt.

14. Larmmottagning
14.1 Securitas åtar sig att ha tillräckligt med personal och teknisk utrustning vid Securitas larmcentral för att avtalad förmedling av larm till larmcentralen ska kunna utföras. Securitas vidtar de åtgärder som angivits i ”Så funkar det” på Webbplatsen. Åtgärdsinstruktionen är fast under avtalstiden.
14.2 Om Securitas förändrar system eller applikationer under pågående avtalsperiod och som enligt Securitas bedömning kan medföra påtaglig försämring av Kundens larmmottagning så äger Securitas rätt att avhjälpa felet genom att kostnadsfritt tillhandahålla en till standarden likvärdig larmmottagare och larmenhet kostnadsfritt för Kunden. Tillverkare och modell kan variera och ändras såvida det inte påverkar kvaliteten på tjänsten eller i övrigt är till betydande men för Kunden.
14.3 Securitas ansvarar inte för GSM/GPRS-nätet eller annan nyttjad lösning för tele- och kommunikationsnät och/eller det allmänna kommunikationsnätet. Därmed ansvarar inte Securitas för Inbrottslarmets, Kameralösningens och/eller Hemlarmets funktionalitet för det fall centralapparaten placeras utanför täckningsområdet för nyttjad lösning (exempelvis GSM/GPRS-nätet) eller om upphörande, störning eller avbrott sker i sådan nyttjad lösning. Securitas ansvarar inte heller för skada till följd av avbrott, störningar eller liknande på tele- och datakommunikation, eller annan koppling, mellan Kundens Inbrottslarm, Kameralösning eller Hemlarm och Securitas mottagare eller samarbetspartners. Securitas har ingen skyldighet att kontrollera att larmöverföringen eller uppkopplingen fungerar.
14.4 Securitas har inte skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som avtalats och ska följaktligen inte heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer av detta Avtal. Securitas är inte att betrakta som Kundens övergripande säkerhetsrådgivare och har därmed inte heller ett övergripande säkerhetsansvar för Kunden.

15. Kundens åtaganden
15.1 Kunden ansvarar för att kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post) samt personkod och behörighet för kontaktpersoner är uppdaterade under hela Avtalstiden. Se Webbplatsen för vidare information.
15.2 Inbrottslarmet, Kameralösningen eller Hemlarmet levereras tillsammans med de komponenter som ingår i köpet (t.ex. SIM-kort för GSM/GPRS) och är en del i tjänsten levererad av Securitas. Kunden ansvarar dock för att larmet placeras på en plats där GSM/GPRS-täckning eller annan uppkoppling till allmänt kommunikationsnät erhålls av teleoperatör. Kunden ansvarar även för inkoppling av bredband, och/eller andra komponenter, och dess funktion, för att erhålla redundans i larmöverföring och tjänster. Kunden ansvarar för att regelbundet kontrollera Inbrottslarmet och/eller Hemlarmet och tillse att larmöverföringen mot larmcentralen fungerar samt kontrollera Kameralösningen och dess funktion. Kunden ansvarar för att vårda och underhålla Inbrottslarmet, Kameralösningen och/eller Hemlarmet så att de är i brukbart skick och inte orsakar fellarm. Securitas ansvarar för levererad hårdvaras funktion och kompabilitet med de digitala delarna av Inbrottslarmet, Kameralösningen eller Hemlarmet under tre (3) år efter leverans av hårdvaran. Därefter ansvarar inte Securitas för att hårdvaran är kompatibel med de digitala delarna såvida inte Securitas har utfäst annat i samband med köpet.
15.3 Kunden ansvarar även för att uppdatera Inbrottslarmet, Kameralösningen och/eller den kombinerade lösningen Hemlarm i enlighet med de instruktioner som Securitas tillhandahåller. Securitas ansvarar inte för fel som beror på att Kunden inte inom skälig tid har installerat en uppdatering som tillhandahållits Kunden. Kunden kan regelbundet behöva testa Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och vid fel på Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Hemlarm åligger det Kunden att underrätta Securitas inom skälig tid. Kunden ska även underrätta Securitas i förväg vid dennes test av Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Hemlarm så att Securitas är medvetna om att Kunden genomför testet. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Securitas om alla förändringar som kan påverka Securitas tjänster.
15.4 Kunden ansvarar som larminnehavare enligt lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. Detta innebär bl.a. att Kunden ansvarar för att larmet inte orsakar onödiga fellarm.
15.5 Kunden får inte använda, eller göra ingrepp i, Inbrottslarm, Kameralösning, Hemlarm, SIM-kort eller andra komponenter som levererats tillsammans med ovan nämnda lösningar på annat sätt eller med annan operatör än vad som anges i Avtalet eller som skriftligen anvisats av Securitas. Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm får inte användas på ett sådant sätt att olägenheter uppstår för Securitas eller någon annan.
15.6 Programvara som ingår i Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm är Securitas egendom eller licensierad av Securitas från tredje part. Kunden har endast en icke exklusiv rätt att nyttja programvaran under avtalstiden och endast för det syfte som framgår av Avtalet. Programvaran får endast användas av Kunden för driften av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och Kunden har ingen rätt att i någon form vidare upplåta eller hyra ut programvaran till tredje part. Vidare har Kunden inte rätt att ändra, utveckla eller de kompilera programvaran.
15.7 När Avtalet upphör avaktiverar Securitas SIM-kortet och Kunden ska på egen bekostnad koppla bort Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm så att larmsändningen till Securitas upphör. Kan man vid Securitas larmcentral konstatera att larmsignaler mottagits från Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm har Securitas rätt att ta ut avgift för detta trots att Kundens Avtal med Securitas upphört.
15.8 Kunden ansvarar för att införskaffa eventuella tillstånd som myndigheter kan komma att ställa på innehavaren och användaren av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm.

16. Dekaler
16.1 Kunden ansvarar för att Securitas dekal sätts upp på platsen där Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm monteras vid det larmade området. Dekalerna levereras tillsammans med Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och tillhör Securitas. Dekalerna ska avlägsnas vid Avtalets upphörande och på Securitas begäran ska dekalerna återlämnas till Securitas.

17. Villkor för fria väktarutryckningar
17.1 Kundens larmobjekt, d.v.s. den adress/fastighet som Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm monteras på, ska vara inom utryckningsområdet som får vara maximalt femtio (50) km från närmsta utryckningsort. Om du har frågor avseende din närmsta utryckningsort kan du alltid kontakta ditt lokalkontor för mer information och ditt lokalkontor kan du hitta via www.securitas.se. Fast vägnät ska finnas till larmobjektet, eller färja som bemannas och går dygnet runt (d.v.s. vägen får ej inkludera färjeförbindelse om denna inte är en dygnet runt bemannad färjeförbindelse). Om väktarutryckning sker vid larm som orsakats av Kunden på grund av försumlighet eller p.g.a. att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet, har Securitas rätt till ersättning för varje sådan utryckning med 1800 SEK inklusive moms. Samma sak gäller om Kunden har vidarekopplat sin telefon eller på annat sätt hindrat larmcentralen så att kontrollringning inte kan ske. Larm på grund av tekniska fel som Securitas ansvarar för under garantitiden medför ingen kostnad för Kunden men Securitas har rätt att kontrollera vad som orsakat ett larm som föranleder utryckning. Securitas har även rätt att lokalisera och åtgärda felet på distans innan ny utryckning av väktare kan ske, detta sker via fjärrservice. Vid utryckning till Kundens larmobjekt sker endast yttre kontroll av larmobjektet, såvida inte Kunden utökat Avtalet och köpt till tilläggstjänsten nyckelförvaring vilken möjliggör en inre kontroll.
17.2 Fri Väktarutryckning inkluderar utryckning samt maximalt trettio (30) minuter på plats. Överstigande arbetstid samt eventuell materialkostnad för skyddstäckning och åtgärdsjour debiteras Kunden separat enligt vid var tid gällande prislista.
17.3 Securitas har rätt att tillfälligt upphöra med larmförmedling till utryckning vid upprepade falsklarm eller vid tre (3) larm eller mer inom loppet av tjugofyra (24) timmar, till dess avhjälpande åtgärder/service utförts av Kunden. Det åligger Kunden att på Securitas uppmaning åtgärda förhållanden i Kundens miljö och/eller i Inbrottslarmet eller den kombinerade lösningen Hemlarm som orsakar falsklarm.

18. Tillträde
18.1 Kunden ansvarar för att Securitas har rätt vägbeskrivning till larmobjektet. Kunden ansvarar även för att Securitas innehar rätt nycklar och larmkod i de fall inre kontroll ska ske eller passage ska ske genom t.ex. grind till innergård, entrédörr till trapphus eller dylika platser som kan kräva tillgång till nycklar eller larmkod, samt även att informera och uppdatera åtgärdsinstruktioner och nycklar i de fall tillträdesrutinerna förändras. För inre kontroll som kräver nyckelförvaring hos Securitas utgår en månatlig extra kostnad för Kunden, för mer information och beställning av extratjänst kontakta kundsupport.

19. Arbetsmiljö och säkerhet
19.1 Kunden ska lämna Securitas fullständiga skriftliga upplysningar om eventuella aktuella säkerhetsrisker som utförande av utryckningstjänsten kan innebära för Securitas personal, t.ex. djur eller ombyggnationer. Securitas har rätt att neka utryckning vid larm och/eller att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Securitas bedömer att utryckning skulle medföra risker för Securitas personal.

20. Ändring av avtal
20.1. Med undantag för ändring av villkoren enligt punkt 21.2 är överenskommelse om ändring av ingånget avtal giltig endast om överenskommelsen är skriftlig.
20.2 Securitas har rätt att, efter den inledande bindningstiden om tjugofyra (24) månader som framgår av punkten 4.1, genomföra ändringar i dessa Villkor inklusive eventuellt tillhörande bilagor genom skriftligt meddelande till Kunden. Meddelande om ändring ska skickas senast trettio (30) dagar innan förändringen träder i kraft. Kunden har efter mottagandet av sådant skriftligt meddelande om ändring rätt att säga upp Avtalet till upphörande per det datum ändringen träder i kraft eller det tidigare datum som infaller en (1) månad från uppsägningen. Om Kunden inte sagt upp Avtalet innan sådan ändring träder i kraft gäller Avtalet på de av Securitas meddelade villkoren.
20.3 Securitas har rätt att, under den inledande bindningstiden om tjugofyra (24) månader som framgår av punkten 4.1, göra ändringar i dessa Villkor inklusive eventuellt tillhörande bilagor på grund av sådan omständighet som anges i punkten 13.5 Befrielsegrunder. Securitas ska genom skriftligt meddelande till Kunden informera om sådan ändring av Villkoren eller tillhörande bilagor senast trettio (30) dagar innan förändringen träder i kraft. Kunden har efter mottagande av sådant skriftligt meddelande om ändring rätt att säga upp Avtalet till upphörande per det datum ändringen träder i kraft eller det tidigare datum som infaller en (1) månad från uppsägningen under förutsättning att ändringen inte endast utgör en oväsentlig ändring.

21. Överlåtelse av Avtal samt byte av driftsplats m.m.
21.1 Kunden har rätt att flytta Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm till ett annat larmobjekt som uppfyller kraven i Avtalet, t.ex. om Kunden flyttar under förutsättning att Kunden får ett skriftligt godkännande av Securitas. Kunden ansvarar för att skriftligen meddela Securitas om förändringen och avvakta Securitas godkännande innan flytten genomförs.
21.2 Om Kunden överlåter fastigheten där Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm är installerad har Kunden även rätt att överlåta Avtalet till förvärvaren under förutsättning att Securitas skriftligen godkänner detta. Detta gäller under förutsättning att Kunden tillser att förvärvaren inträder som part i detta Avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter. I annat fall kvarstår Kundens skyldighet att erlägga betalning för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm under resterande Avtalstid. Partsbytet ska ske genom att förvärvaren undertecknar nytt Avtal enligt Securitas standardformulär som ska sändas till Securitas kundtjänst. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal kan endast ske efter andra partens skriftliga godkännande.
21.3 Securitas har rätt att överlåta Avtalet när som helst till annat bolag inom Securitas-koncernen under förutsättning att Securitas informerat Kunden om detta 30 dagar i förväg och Kunden inte har motsatt sig detta samt att Kundens rättigheter inte förändras till det sämre eller Kundens säkerhet minskar enligt Avtalet. Om Kunden motsätter sig överlåtelsen av Avtalet har Securitas rätt att säga upp Avtalet till upphörande 30 dagar från att meddelande med information om överlåtelsen skickats till Kunden.

22. Personuppgifter
22.1 Personuppgifter som lämnas i samband med detta Avtal eller som registreras i samband med Avtalet kan behandlas av Securitas för att fullgöra detta Avtal och för syften så som att tillhandahålla avtalade tjänster/produkter. Securitas kan även behandla personuppgifterna för att fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler men även för Securitas berättigade intressen avseende registervård, statistik, marknadsanalyser samt för att marknadsföra Securitas och Securitas samarbetspartners varor och tjänster via e-post. Kunder kan alltid tacka nej till eventuell marknadsföring eller invända mot behandling som sker genom åberopande av berättigat intresse. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler samt i enlighet med vid vart tid gällande Integritetspolicy, som finns på Webbplatsen, där även fullständig information avseende vår personuppgiftsbehandling finns. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att frånträda ingånget Avtal till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
22.2 Securitas har inte rätt att utan mottagen utlöst larmsignal, eller på Kundens begäran, manuellt inhämta visuell information från Kundens larmanläggning.
22.3 Om det behövs för att tillhandahålla tjänsten kan personuppgifter komma att lämnas ut till Securitas Samarbetspartners och även behandlas utanför EU/EES. För det fall Securitas Samarbetspartners behandlar personuppgifterna för andra ändamål än för att kunna tillhandahålla tjänst/produkt under detta Avtal eller på annat sätt än som framgår av Securitas Integritetspolicy så framgår detta av deras respektive integritetspolicyer. Securitas Samarbetspartners är enskilt ansvariga för den behandlingen som ej omfattas av Securitas Integritetspolicy och som ej behövs för fullgörandet av detta Avtal.

23. Support
23.1 Kunden har under Avtalstiden tillgång till fri telefonsupport på de tider och förutsättningar som från tid till annan anges på Webbplatsen.

24. Krav på återvinning/destruktion
24.1 Kunden ansvarar för att förbrukade varor återvinns/destrueras i enlighet med återvinningscentralernas (”ÅVC”) riktlinjer. Är Kunden osäker på vad som gäller på dennes ort ska Kunden kontakta Securitas för att erhålla vägledning vad gäller återvinning/destruktion. Exempelvis ska brandsläckare sorteras som farligt avfall på närmaste ÅVC när produkten anses vara förbrukad.

25. Avtalets upphörande
25.1 Part är berättigad att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligt bryter mot Avtalet eller sina åtaganden under Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig uppmaning från motparten.

26. Övrigt
26.1 För det fall någon reglering i detta Avtal skulle stå i strid med tillämplig tvingande konsumentlag ska den motstridiga delen i detta Avtal utgå ur Avtalet till förmån för tillämplig bestämmelse i tillämplig tvingande lag. Detta ska dock ej påverka Avtalets giltighet i övrigt.

Dessa SecuritasHome avtalsvillkor uppdaterades senast 2022-05-01

 


 

Securitas allmänna försäljningsvillkor - Konsument

Securitas” avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.
Kunden” avser den fysiska person som angivits som kund vid beställningen.
Skada” avser skada eller förlust enligt gällande lag, bland annat alla slags anspråk, förluster, skyldigheter, skador, handlingar, krav, kostnader och utgifter (till exempel alla rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader som en part kan ådra sig till följd av eller i samband med leveransen av tjänsterna enligt detta avtal).
Webbplatsen” avser den webbplats som Securitas tillhandahåller genom www.securitashome.se.

1. Allmänt
1.1 Dessa villkor gäller för Kundens köp av varor (nedan kallat varan) från Securitas som inte köps tillsammans med ett abonnemang eller i en paketlösning. Vid köp av varor med tillhörande abonnemang eller paketlösning tillämpas i stället villkoren Securitas särskilda bestämmelser för hemlarm.
1.2 För varor som köps under dessa försäljningsvillkor ingår ingen digital tjänst eller något digitalt innehåll i köpet. Köp av vara enligt dessa villkor omfattar således endast fysiska varor, eller, för det fall teknisk utrustning köps, hårdvaran.
1.3 Varan får endast användas för privat bruk i Sverige.

2. Beställning
2.1 Avtalet ingås genom att Kunden beställer varan på Webbplatsen och Securitas bekräftar beställningen till den e-postadress som Kunden angivit.

3. Avtal
3.1 För att kunna genomföra ett köp via Securitas webbplats måste Kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig Kunden att följa dessa i sin helhet och godkänner att denne tagit del av informationen som rör personuppgifter samt har samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Securitas Integritetspolicy, (www.securitas.se/gdpr).

4. Kunduppgifter
4.1 Vid beställningstillfället via Webbplatsen kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter för att beställningen ska kunna gå igenom. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, email m.m.) är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

5. Priser, avgifter och betalning
5.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i SEK och är inklusive mervärdesskatt. I priset ingår även leveranskostnaden till ett av fraktföraren anvisat serviceställe förutsatt att Kunden valt ett av de fraktalternativ som anges på Webbplatsen.
5.2 Varan är avlämnad till Kunden när varan lämnats till Kunden på Kundens anvisade adress eller hämtats av Kunden vid av fraktförare anvisat serviceställe enligt p. 7.3 nedan.
5.3 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Securitas har rätt att ta betalt av Kunden vid beställningstillfället, om inte annan betalningslösning såsom fakturaköp angivits av Kunden. Vid fakturabetalning alternativt delbetalning har Securitas rätt att göra en kreditupplysning avseende Kunden. Securitas förbehåller sig rätten att neka ett visst betalsätt om det Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.
5.4 Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift samt faktureringsavgift enligt vad som framgår av avtalet.
5.5 Betalas inte faktura i tid har Securitas rätt till påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso.
5.6 Beställaren ska vara 18 år fyllda för att beställning via Webbplatsen ska godkännas.

6. Kampanjer och erbjudanden
6.1 Securitas kan under perioder erbjuda kampanjer på Webbplatsen som stipulerar mer förmånliga villkor än vad som framgår av dessa villkor, exempelvis rörande fraktavgifter eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller endast så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Securitas i samband med kampanjen. Securitas förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en sådan kampanj. Vid sådant återkallande eller efter kampanjdatumens utgång gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

7. Leverans och transport
7.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antalet arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Securitas skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.
7.2 Estimerad leveranstid för vara framgår på Webbplatsen. Vid försening av leverans fortsätter Securitas att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas med mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.
7.3 Försändelser som ska lösas ut av Kunden hos angivet ombud ska göras inom den tidsram som framgår av aviseringen. Försändelser ska normalt hämtas ut personligen med giltig identitetshandling och genom att uppge kolli-id. När försändelsen kommit ombudet tillhanda ska Kunden meddelas genom avi som visar var och när försändelsen ska hämtas. Avisering kan ske genom e-post, brevledes alternativt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.
7.4 Om en vara inte hämtas ut av Kunden inom den i aviseringen angivna tidsramen har Securitas rätt att ta ut en avgift om 300 SEK inklusive moms.

8. Ångerrätt
8.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt enligt nu gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta till Securitas inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
8.2 Ångerrätten gäller inte för nedan angivna varor:
(a) varor som tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; eller
(b) varor vars försegling blivit bruten och som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.
8.3 I samband med beställning av en vara för vilken ångerrätten inskränks, får Kunden tydlig information om detta på Webbplatsen. Information lämnas på Webbplatsen för aktuell vara.
8.4 Vill Kunden ångra ett köp som genomförts via Webbplatsen ska Kunden, inom ramen för ångerfristen, reklamera köpet till Securitas genom ett meddelande i skriftlig form. I meddelandet ska Kunden ange sitt namn, sin adress och annan relevant information såsom order-, fakturanummer och namn på varan. Securitas tillhandahåller standardblankett för nyttjande av ångerrätten på Webbplatsen och standardblanketter för nyttjande av ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida.
8.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska sändas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om ångerrätt lämnades till Securitas. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Securitas på det sätt som anges på Webbplatsen och där kontaktuppgifter framgår för att återsända varorna vid utövandet av ångerrätten.
8.6 När Kunden ångrar sitt köp ska Securitas återbetala det belopp som Kunden betalat för varan. Securitas förbehåller sig rätten att göra avdrag på det belopp som ska återbetalas ifall värdeminskning till följd av Kundens hantering av varan föreligger, förutsatt att detta beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
8.7 Återbetalning vid nyttjande av ångerrätt ska ske snarast möjligen av Securitas, dock senast inom 14 dagar från det att meddelande om utövande av ångerrätt mottogs av Securitas. Securitas har rätt att hålla inne med åter-betalningen till dess att Securitas tagit emot varan eller Kunden har kunnat visa på att varan har returnerats, exempelvis genom ett inlämningskvitto. Återbetalning kommer att ske till Kunden via det betalningssätt som Kunden, vid beställningstillfället, valde, förutsatt att inget annat överenskommits eller att det föreligger ett hinder för sådan återbetalning.

9. Reklamationer
9.1 Securitas ansvarar för fel enligt konsumentköplagen och Kunden har således rätt att reklamera en felaktig vara och få felet avhjälpt om Kunden reklamerat varan inom skälig tid. Om Kunden underrättat Securitas om fel inom två (2) månader efter att Kunden märkt felet ska reklamationen alltid anses ha skett inom skälig tid. Kontaktuppgifter för reklamation finns tillgängliga på Webbplatsen där beställning kan genomföras. Kunden ska inhämta Securitas fraktanvisningar för att returnera felaktig vara. Om reklamationen godkänns och Kunden har följt Securitas fraktanvisning betalar Securitas returfrakten samt återsänder en felfri vara. Om det vid reklamation visar sig att det inte är något fel på varan som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.

10. Force Majeure
10.1 Följande omständigheter ska om de fördröjer eller förhindrar parts full-görande av sina avtalade skyldigheter befria part från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge hindret består: alla omständigheter som ligger utanför en parts rimliga kontroll till exempel brand, krig, mobilisering, konfiskering, valuta-restriktioner, uppror, civila oroligheter, sabotage, kapning eller terroristhandlingar, myndighetsåtgärd, epidemi, allmän transport- material- eller personalbrist, lockout, blockad, skyddsombudsstopp, strejk eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderförhållanden eller defekta eller försenade leveranser från underleverantörer till följd av någon av ovanstående omständigheter.

11. Ansvar
11.1 Kunden har inte rätt till ersättning för skada som denne lider genom att varan är felaktig om Securitas kan visa att underlåtenhet att avlämna felfri vara beror på ett hinder utanför Securitas kontroll och som Securitas skäligen inte kunde förväntas räkna med vid köpet och vars följder skäligen inte kunde ha undvikits eller övervunnits av Securitas. Kunden ska vidare vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas den skyldigheten får Kunden bära motsvarande del av förlusten.
11.2 Vad gäller produktansvar på grund av säkerhetsbrist gäller det som följer av produktansvarslagen (1992:18). Securitas ansvarar dock ej för ersättning av förlust i näringsverksamhet som Kunden åsamkas med anledning av skador på annan egendom som tillhör Kunden eller någon medlem i Kundens hushåll. Securitas ansvarar inte heller för sådan ersättning på grund av dröjsmål eller fel i varan.

12. Personuppgifter
12.1 Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i samband med fullgörandet av avtalade köp av vara/varor behandlas av Securitas i enlighet med vid var tid tillämplig lag och integritetspolicy. För information om hur Securitas behandlar personuppgifter vänligen läs Securitas integritetspolicy och särskild information för den behandling vi utför i förhållande till köp av produkter.
12.2 Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att frånträda ingånget avtal om köp av vara till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

13. Ändring av villkoren
13.1 Securitas kan från tid till annan göra ändringar i sina allmänna villkor. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. För ingånget köp gäller dock alltid de allmänna villkor som varit aktuella vid köptillfället.

14. Avtalsbestämmelsers ogiltighet
14.1 Om någon bestämmelse i avtalet inte är verkställbar ska bestämmelsen modifieras och utformas på ett sådant sätt att den så långt möjligt enligt gällande lag är verkställbar och alla övriga bestämmelser ska fortsätta att gälla. Om den ej verkställbara bestämmelsen inte kan modifieras ska den utgå ur avtalet och alla andra bestämmelser i avtalet ska fortsätta att gälla.

15. Tillämplig lag och tvist
15.1 Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Securitas kundtjänst kan du som Kund vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se). Klagomål kan även lämnas online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Klagomål som lämnas in online via denna plattform vidarebefordras automatiskt till rätt tvistlösningsorgan på nationell nivå. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Securitas och försöker lösa tvisten utan att involvera domstol.
15.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol.

16. Krav på service/underhåll
16.1 Kunden ansvarar för att utrustning som kräver särskild/särskilt service/underhåll genomgår detta före utgångsdatum för gällande kvalitets-besiktning passerat. Om Kunden inte uppfyller dessa krav på service/underhåll förlorar Kunden rätten till eventuell garanti som annars skulle gälla.

17. Krav på återvinning/destruktion
17.1 Kunden ansvarar för att förbrukade varor återvinns/destrueras i enlighet med återvinningscentralernas (”ÅVC”) riktlinjer. Är Kunden osäker på vad som gäller på dennes ort ska Kunden kontakta Securitas för att erhålla vägledning vad gäller återvinning/destruktion. Exempelvis ska brandsläckare sorteras som farligt avfall på närmaste ÅVC när produkten anses vara förbrukad. 

 Dessa SecuritasHome allmänna försäljningsvillkor uppdaterades senast 2022-05-01