Allmänna villkor för hemlarm och konsumentköp

Nedan finner du våra villkor vid köp av både Securitas Hemlarm och enskilda konsumentköp.


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HEMLARM
ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - KONSUMENT


 

SECURITAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HEMLARM

Securitas avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.
Kunden avser den fysiska person som angivits som kund vid beställningen.

Allmänt

1. Dessa villkor gäller för Kundens köp av hemlarm från Securitas och tillhörande larmtjänstabonnemang (nedan kallat hemlarmet). Hemlarmet får endast användas för privat bruk i Kundens privatbostad i Sverige.

Beställning

2. Avtalet ingås genom att Kunden beställer hemlarmet och Securitas bekräftar beställningen till den e-postadress som Kunden angivit.

Avtalstid

3. Avtalet gäller i 24 månader räknat från leverans. Om avtalet inte sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt tills vidare med tre månaders löpande uppsägningstid.

Kunduppgifter

4. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, email m.m.) är uppdaterade under hela avtalstiden och för att informera Securitas skriftligen om eventuella ändringar.

Ångerrätt – 14 dagars ångerfrist

5. Kunden har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att varan levererats (ångerfrist). Vid nyttjande av ångerrätten ska Kunden kontakta Securitas kundtjänst för information om förfarande samt på egen bekostnad aktsamt returnera varan till Securitas inom 14 dagar. Securitas accepterar inte att varor returneras som postförskott eller på annat sätt som medför omkostnader för Securitas. För kontaktuppgifter se www.securitaslarm.se. Vid nyttjande av ångerrätten ska Kunden ersätta Securitas för värdeminskning som uppkommit till följd av att Kunden hanterat varan i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion. För tjänster som Securitas på Kundens begäran utfört innan ångerrätten utövats ska Kunden erlägga avtalad betalning.

Montering och underhåll

6. Kunden förbinder sig att montera hemlarmet i enlighet med Securitas instruktion. Monteringsinstruktion finns på www.securitaslarm.se. Montering på annat sätt än vad Securitas skriftligen anvisat kan innebära ett otillräckligt skydd och Securitas frånsäger sig allt ansvar vid montering som inte gjorts enligt Securitas instruktion. Larmanläggningen ska monteras inomhus i normalt inomhusklimat enligt Securitas anvisningar.

7. Målnings- efterlagnings- och reparationsarbeten på fastighet och befintlig egendom vid installation, underhåll, reparation eller nedmontering av larmanläggningen inklusive nedlagd tid bekostas och ombesörjs av Kunden.

8. Kunden åtar sig att underhålla och sköta larmanläggningen på egen bekostnad i enlighet med Securitas gällande instruktion. Batterier bekostas och byts av Kunden.

Betalning

9. Månadsavgiften för abonnemanget ska erläggas månadsvis i förskott. Securitas har rätt att starta fakturering 14 dagar efter att hemlarmet levererats till Kunden oavsett om detta är i drift eller inte.

10. Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift samt faktureringsavgift enligt vad som framgår av avtalet.

11. Betalas inte faktura i tid har Securitas rätt till påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso.

Prisjustering

12. Månadsavgiften är fast under de första 24 månaderna. Därefter har Securitas rätt att justera priset om Securitas kostnader för löner och lönerelaterade kostnader för anställda eller skatter och avgifter som påverkar tjänsterna ökar.

Garanti

13. Larmanläggningen omfattas av en garanti under avtalstiden. Garantin omfattar byte av felaktig komponent vid fabrikationsfel. Garantin omfattar inte fel som beror på Kundens vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll eller handhavande av larmanläggningen i strid mot dessa villkor. Garantin omfattar inte heller fel som beror på yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, åska, felaktig spänning, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter att Kunden vårdat och underhållit larmanläggningen i enlighet med dessa villkor.

Reklamationer

14. Det åligger Kunden att undersöka varan vid leverans. Reklamation ska ske till Securitas kundtjänst. För kontaktuppgifter se www.securitaslarm.se. Om reklamationen godkänns betalar Securitas returfrakten samt skickar en ny vara. Om det vid reklamation visar sig att det inte är något fel på varan som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.

Larmmottagning

15.1 Securitas åtar sig att vid Securitas larmcentral hålla personal och teknisk utrustning så att avtalad förmedling av larm till larmcentralen kan utföras. Securitas vidtar de åtgärder som angivits i ”Så funkar det” på www.securitaslarm.se. Åtgärdsinstruktionen är fast under avtalstiden.

15.2 Om Securitas förändrar system eller applikationer under pågående avtalsperiod och som enligt Securitas bedömning kan medföra påtaglig försämring av kundens larmmottagning så äger Securitas rätt att avhjälpa felet genom att kostnadsfritt tillhandahålla en till standarden likvärdig larmmottagare och larmenhet kostnadsfritt för kunden. Tillverkare och modell kan variera och ändras såvida det inte påverkar kvaliteten på tjänsten eller i övrigt är till betydande men för Kunden.

16. Securitas frånsäger sig ansvaret för tjänsten om centralapparaten placerats utanför tillräckligt täckningsområde för GSM/GPRS nätet. Securitas ansvarar inte för skada till följd av avbrott, störningar eller liknande på tele- och datakommunikation mellan Kundens larmanläggning och Securitas mottagare. Securitas har ingen skyldighet att kontrollera att larmuppkopplingen fungerar.

17. Securitas har inte rätt att utan mottagen utlöst larmsignal, eller på Kundens begäran, manuellt inhämta visuell information från Kundens larmanläggning.

18. Securitas har inte skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som avtalats och ska följaktligen inte heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer av detta avtal. Securitas är inte att betrakta som Kundens övergripande säkerhetsrådgivare och har därmed inte heller ett övergripande säkerhetsansvar för Kunden.

Kundens åtaganden

19. Kunden ansvarar för att kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter (adress, telefon och email) samt personkod och behörighet för kontaktpersoner är uppdaterade under hela avtalstiden. Se www.securitaslarm.se för vidare information.

20. Kunden ansvarar för uppkopplingen mellan larmanläggningen och Securitas mottagare. Kunden ansvarar för att regelbundet kontrollera att hemlarmet och larmuppkopplingen mot larmcentralen fungerar. Kunden ansvarar för att vårda och underhålla larmanläggningen så att den är i brukbart skick och inte orsakar fellarm.

21. Kunden ansvarar som larminnehavare enligt lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. Detta innebär bl.a. att Kunden ansvarar för att larmet inte orsakar onödiga fellarm.

22. Kunden får inte göra ingrepp i larmanläggningen eller simkortet eller använda simkortet/larmanläggningen på annat sätt eller med annan operatör än vad som anges i avtalet eller som skriftligen anvisats av Securitas. Larmanläggningen får inte användas på ett sådant sätt att olägenheter uppstår för Securitas eller någon annan.

23. Programvara som ingår i larmanläggningen är Securitas egendom eller licensierad av Securitas från tredje part. Kunden har endast rätt att nyttja programvaran under avtalstiden och endast för det syfte som framgår av avtalet. Programvaran får endast användas av Kunden för driften av larmanläggningen och Kunden har ingen rätt att i någon form vidareupplåta eller hyra ut programvaran till tredje part. Vidare har Kunden inte rätt att ändra, utveckla eller dekompilera programvaran.

24. När avtalet upphör avaktiverar Securitas simkortet och Kunden ska på egen bekostnad koppla bort larmanläggningen så att larmsändningen till Securitas upphör. Kan man vid Securitas larmcentral konstatera att larmsignaler mottagits från larmanläggningen har Securitas rätt att ta ut avgift trots att Kundens avtal med Securitas upphört.

Dekaler

25. Securitas dekal ska sättas upp vid det larmade området. Dekalerna tillhör Securitas och ska avlägsnas vid avtalets upphörande. På Securitas begäran ska dekalerna återlämnas.

Villkor för fria väktarutryckningar

26. Kundens larmade objekt ska vara inom utryckningsområdet som får vara max 50 km från utryckningsorten. Fast vägnät ska finnas till objektet (ej färja, undantaget dygnet runt bemannad färjeförbindelse). Om väktarutryckning sker vid larm orsakat av Kunden avsiktligen, på grund av försumlighet eller p.g.a. att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet, har Securitas rätt till ersättning för utryckningen enligt Securitas vid tidpunkten för utryckningen gällande prislista (för närvarande (år 2018) 1 800 kr inklusive moms) per utryckningstillfälle. Samma sak gäller om Kunden har vidarekopplat sin telefon eller på annat sätt hindrat larmcentralen så att kontrollringning inte kan ske. Larm på grund av tekniska fel som Securitas ansvarar för medför ingen kostnad för Kunden men Securitas har rätt att kontrollera vad som orsakat ett larm som orsakat utryckning. Securitas har även rätt att lokalisera och åtgärda felet på distans innan ny utryckning av väktare kan ske, detta sker via fjärrservice. Vid utryckning till bostadslägenheter i flerfamiljshus sker inre kontroll av den larmade bostaden. Vid utryckning till annan bostad sker endast yttre kontroll av bostaden, såvida inte Kunden utökat avtalet och köpt tilläggstjänsten nyckelförvaring.

27. Securitas har rätt att tillfälligt upphöra med larmförmedling till utryckning vid upprepade falsklarm eller vid tre (3) larm eller mer inom loppet av 24 timmar, till dess avhjälpande åtgärder/service utförts av Kunden. Det åligger Kunden att på Securitas uppmaning åtgärda förhållanden i Kundens miljö och/eller i larmanläggningen som orsakar falsklarm.

Tillträde

28. Kunden ansvarar för att Securitas har rätt vägbeskrivning till platsen. Kunden ansvarar även för att Securitas innehar rätt nycklar och larmkod i de fall inre kontroll ska ske eller passage ska ske genom t.ex. grind till innergård, entrédörr till trapphus etc., samt även att informera och uppdatera åtgärdsinstruktioner och nycklar i de fall tillträdesrutinerna förändras. Nyckelförvaring ingår för larmanläggning monterad i bostadslägenhet i flerfamiljshus. För övriga bostäder innebär nyckelförvaring en månatlig extra kostnad för kunden.

Arbetsmiljö och säkerhet

29. Kunden ska lämna Securitas fullständiga skriftliga upplysningar om eventuella aktuella säkerhetsrisker som utförande av utryckningstjänsten kan innebära för Securitas personal, t.ex. husdjur eller ombyggnationer. Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (se Arbetsmiljölagen 3:7). Securitas har rätt att neka utryckning vid larm och/eller att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Securitas bedömer att utryckning skulle medföra risker för Securitas personal.

Vittnesersättning

30. Om Securitas personal kallas till förhör hos polis, åklagarmyndighet eller domstol p.g.a. av händelse som omfattas av detta avtal har Securitas rätt till ersättning från Kunden för vid förhöret åtgången arbetstid som inte ersätts av offentliga medel.

Ändring av avtal

31. Med undantag för ändring av villkoren enligt punkt 32 är överenskommelse om ändring av ingånget avtal giltig endast om överenskommelsen är skriftlig.

32. Securitas har rätt att under avtalstiden ändra dessa villkor genom skriftligt meddelande till Kunden förutsatt att avtalets innehåll inte ändras väsentligen för Kunden. Meddelande om ändring ska skickas senast 30 dagar innan förändringen träder i kraft. Kunden har rätt att inom 30 dagar från meddelandet säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. Om Kunden inte sagt upp avtalet inom 30 dagar från meddelandet gäller avtalet på de av Securitas meddelade villkoren.

Byte av driftsplats m.m.

33. Kunden har rätt att flytta larmanläggningen till en annan driftsplats som uppfyller kraven i avtalet, t.ex. om Kunden flyttar till ny bostad. Kunden ansvarar för att skriftligen meddela Securitas om förändringen.

34. Om Kunden överlåter bostaden där larmanläggningen är installerad har Kunden även rätt att överlåta avtalet till förvärvaren. Detta gäller under förutsättning att Kunden tillser att förvärvaren inträder som part i detta avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter samt att förvärvaren godkänns av Securitas. I annat fall kvarstår Kundens skyldighet att erlägga betalning för hemlarmet under resterande avtalstid. Partsbytet ska ske genom att förvärvaren undertecknar nytt avtal enligt Securitas standardformulär som ska sändas till Securitas kundtjänst. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal kan endast ske efter andra partens skriftliga godkännande.

Avtalets upphörande

35. Part är berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot avtalet och inte vidtar rättelse inom en månad från skriftlig uppmaning.

36. Sådant avtalsbrott från Kundens sida som medför avtalets upphörande i förtid ger Securitas rätt till ersättning för omkostnader samt ett belopp motsvarande 75% av det sammanlagda beloppet av återstående månadsavgifter.

Ansvar

37. Securitas ansvarar endast för skador som uppstår som en direkt följd av Securitas försummelse eller avtalsbrott. Securitas ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet.

38. Om parts åtaganden enligt avtalet försvåras eller försenas på grund av omständigheter som ligger utanför dennes rimliga kontroll, t ex krig, terrorangrepp, upplopp, myndighetsingripande, generell arbetskonflikt, extrema väderförhållanden eller eldsvåda befrias parten från sina åtaganden så länge det krävs med hänsyn till omständigheterna. I sådant fall är parten inte heller skyldig att betala skadestånd till den andre parten. Part som drabbas av force majeure ska omedelbart underrätta den andre parten.

Personuppgifter

39. Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i samband med fullgörandet av avtalade tjänster kan behandlas av Securitas för att tillhandahålla avtalade tjänster, fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler, registervård, statistik, marknadsanalyser samt för att marknadsföra Securitas och Securitas samarbetspartners varor och tjänster via e-post. Om det behövs för att tillhandahålla tjänsten kan personuppgifter komma att lämnas ut till Securitas samarbetspartners.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning, regler och vid var tid gällande policy för konsumenter (Hemlarm & Brandskyddsprodukter) www.securitas.se/securitas-i-sverige/gdpr/hemlarm

Grunden för att tillhandahålla avtalade tjänster, fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler är avtalet. Grunden för registervård, statistik, marknadsanalyser och marknadsföring är samtycke.

Kunden samtycker till sådan behandling av personuppgifter som anges ovan.

Kunden kan återkalla samtycket till att motta marknadsföring när som helst genom skriftligt meddelande till Securitas. Kunden kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Securitas erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Securitas behandlar. Kunden har även rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas. För kontaktuppgifter se www.securitaslarm.se. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att upphöra att leverera avtalade tjänster till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Eftersom Kunden är personuppgiftsansvarig för bildbehandling som sker i kamerabevakningen är GDPR inte tillämplig för den behandlingen.

Support

40. Kunden har under avtalstiden tillgång till fri telefonsupport på de tider och förutsättningar som från tid till annan anges på www.securitaslarm.se

 


 

SECURITAS ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - KONSUMENT

Securitas” avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.

Kunden” avser den fysiska person som angivits som kund vid beställningen.

skada” avser skada eller förlust enligt gällande lag, bland annat alla slags an-språk, förluster, skyldigheter, skador, handlingar, krav, kostnader och utgifter (till exempel alla rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader som en part kan ådra sig till följd av eller i samband med leveransen av tjänsterna enligt detta avtal).

webbplatsen” avser den webbplats som Securitas tillhandahåller genom www.securitaslarm.se.

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller för Kundens köp av varor (nedan kallat varan) från Securitas. Varan får endast användas för privat bruk i Sverige.

2. Beställning

2.1 Avtalet ingås genom att Kunden beställer varan på webbplatsen och Securitas bekräftar beställningen till den e-postadress som Kunden angivit.

3. Avtal

3.1 För att kunna genomföra ett köp via Securitas webbplats måste Kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig Kunden att följa dessa i sin helhet och godkänner att denne tagit del av informationen som rör personuppgifter samt har samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Securitas Integritetspolicy, (www.securitas.se/gdpr).

4. Kunduppgifter

4.1 Vid beställningstillfället via webbplatsen kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter för att beställningen ska kunna gå igenom. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, email m.m.) är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

5. Priser, avgifter och betalning

5.1 Vid beställning via webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i SEK och är inklusive mervärdesskatt. Securitas står även för fraktkostnaden för leveransen till ett av fraktföraren anvisat serviceställe av köpt produkt om kunden väljer ett på webbplatsen fraktalternativ.

5.2 Varan är avlämnad till Kunden när varan lämnats till Kunden på kundens anvisade adress eller hämtats av Kunden vid av fraktförare anvisat serviceställe enligt p. 7.3 nedan.

5.3 Kunden kan betala på sätt som anges på webbplatsen. Securitas har rätt att ta betalt av Kunden vid beställningstillfället, om inte annan betalningslösning såsom fakturaköp angivits av Kunden. Vid fakturabetalning alternativt delbetalning har Securitas rätt att göra en kreditupplysning avseende Kunden. Securitas förbehåller sig rätten att neka ett visst betalsätt om det Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

5.4 Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift samt faktureringsavgift enligt vad som framgår av avtalet.

5.5 Betalas inte faktura i tid har Securitas rätt till påminnelseavgift samt dröjsmåls¬ränta enligt räntelagen (1975:635). Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso.

5.6 Beställaren ska vara 18 år fyllda för att beställning via webbplatsen ska godkännas.

6. Kampanjer och erbjudanden

6.1 Securitas kan under perioder erbjuda kampanjer på webbplatsen som stipulerar mer förmånliga villkor än vad som framgår av dessa villkor, exempelvis rörande fraktavgifter eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller endast så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Securitas i samband med kampanjen. Securitas förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en sådan kampanj. Vid sådant återkallande eller efter kampanj¬datumens utgång gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

7. Leverans och transport

7.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antalet arbetsdagar som anges på webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Securitas skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

7.2 Estimerad leveranstid för vara framgår på webbplatsen. Vid försening av leverans fortsätter Securitas att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas med mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

7.3 Försändelser som ska lösas ut av Kunden hos angivet ombud ska göras inom den tidsram som framgår av aviseringen. Försändelser ska normalt hämtas ut personligen med giltig identitetshandling och genom att uppge kolli-id. När försändelsen kommit ombudet tillhanda ska Kunden meddelas genom avi som visar var och när försändelsen ska hämtas. Avisering kan ske genom e-post, brevledes alterna¬tivt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

7.4 Om en vara inte hämtas ut av Kunden inom den i aviseringen angivna tidsramen har Securitas rätt att ta ut en avgift om 300 SEK inklusive moms.

8. Ångerrätt

8.1 Vid köp av varor på webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt enligt nu gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta till Securitas inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

8.2 Ångerrätten gäller inte för nedan angivna varor:

(a) varor som tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; eller

(b) varor vars försegling blivit bruten och som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

8.3 I samband med beställning av en vara för vilken ångerrätten inskränks får Kunden tydlig information om detta på webbplatsen. Information lämnas på webbplatsen för aktuell vara.

8.4 Vill Kunden ångra ett köp som genomförts via webbplatsen ska Kunden, inom ramen för ångerfristen, reklamera köpet till Securitas genom ett meddelande i skriftlig form. I meddelandet ska Kunden ange sitt namn, sin adress och annan relevant information såsom order-, fakturanummer och namn på varan. Securitas tillhandahåller standardblankett för nyttjande av ångerrätten på webbplatsen och standardblanketter för nyttjande av ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida.

8.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska sändas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om ångerrätt lämnades till Securitas. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Securitas på det sätt som anges på webbplatsen och där kontaktuppgifter framgår för att återsända varorna vid utövandet av ångerrätten.

8.6 När Kunden ångrar sitt köp ska Securitas återbetala det belopp som Kunden betalat för varan. Securitas förbehåller sig rätten att göra avdrag på det belopp som ska återbetalas ifall värdeminskning till följd av Kundens hantering av varan föreligger, förutsatt att detta beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.7 Återbetalning vid nyttjande av ångerrätt ska ske snarast möjligen av Securitas, dock senast inom 14 dagar från det att meddelande om utövande av ångerrätt mottogs av Securitas. Securitas har rätt att hålla inne med åter-betalningen till dess att Securitas tagit emot varan eller Kunden har kunnat visa på att varan har returnerats, exempelvis genom ett inlämningskvitto. Återbetalning kommer att ske till Kunden via det betalningssätt som Kunden, vid beställningstillfället, valde, förutsatt att inget annat överenskommits eller att det föreligger ett hinder för sådan återbetalning.

9. Garanti

9.1 Vissa av Securitas varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garanti och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på webbplatsen eller anges i så fall i garantisedel som medföljer varan. Garantin omfattar byte av felaktig komponent vid fabrikationsfel. Securitas äger rätt att byta ut felaktig vara mot en likvärdig ersättningsvara. Garantin omfattar inte fel som beror på Kundens vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll eller handhavande av varan i strid med dessa instruktioner, manualer eller dessa villkor. Garantin omfattar inte heller fel som beror på yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter att Kunden vårdat och underhållit varan i enlighet med dessa villkor.

9.2 Om vara omfattas av garanti är garantitiden ett år från inköpsdatum såvida inte annat uttryckligen framgår i särskilda garantivillkor för varan.

10. Reklamationer

10.1 Det åligger Kunden att undersöka varan vid leverans. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att felet borde ha märkts. Meddelande som sker efter fyra månader kan inte anses vara inom skälig tid. Kontaktuppgifter för reklamation finns tillgängliga på webbplatsen där beställning kan genomföras. Kunden ska inhämta Securitas fraktanvisningar för att returnera felaktig vara. Om reklamationen godkänns och kunden har följt Securitas fraktanvisning betalar Securitas returfrakten samt återsänder felfri vara. Om det vid reklamation visar sig att det inte är något fel på varan som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.

11. Force Majeure

11.1 Följande omständigheter ska om de fördröjer eller förhindrar parts full-görande av sina avtalade skyldigheter befria part från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge hindret består: alla omständigheter som ligger utanför en parts rimliga kontroll till exempel brand, krig, mobilisering, konfiskering, valuta-restriktioner, uppror, civila oroligheter, sabotage, kapning eller terrorist¬handl-ingar, myndighetsåtgärd, epidemi, allmän transport- material- eller personalbrist, lockout, blockad, skyddsombudsstopp, strejk eller annan arbets¬konflikt, exceptionella väderförhållanden eller defekta eller försenade leveranser från underleverantörer till följd av någon av ovanstående omständigheter.

12. Ansvar

12.1 Kunden har inte rätt till ersättning för skada som denne lider genom att varan är felaktig om Securitas kan visa att underlåtenhet att avlämna felfri vara beror på ett hinder utanför Securitas kontroll och som Securitas skäligen inte kunde förväntas räkna med vid köpet och vars följder skäligen inte kunde ha undvikits eller övervunnits av Securitas. Kunden ska vidare vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas den skyldigheten får Kunden bära motsvarande del av förlusten.

12.2 Vad gäller produktansvar på grund av säkerhetsbrist gäller det som följer av produktansvarslagen (1992:18).

13. Personuppgifter

13.1 Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i samband med fullgörandet av avtalade köp av vara/varor kan behandlas av Securitas för att tillhandahålla avtalade tjänster, fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler, registervård, statistik, marknadsanalyser samt för att marknadsföra Securitas och Securitas samarbetspartners varor och tjänster via e-post. Om det behövs för att tillhandahålla tjänsten kan personuppgifter komma att lämnas ut till Securitas samarbetspartners. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler samt i enlighet med vid vart tid gällande policy för konsumentköp (www.securitas.se/securitas-i-sverige/gdpr/). Kunden samtycker till sådan behandling av personuppgifter som anges ovan.

Kunden kan återkalla samtycket till att motta marknadsföring när som helst genom skriftligt meddelande till Securitas. Kunden kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Securitas erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Securitas behandlar. Securitas sparar normalt uppgifter under den preskriptionstid som gäller enligt Konsumentköplagen. Kunden har även rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas. För kontaktuppgifter se www.securitas.se/gdpr/integritetspolicy. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att frånträda ingånget avtal om köp av vara till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

14. Ändring av villkoren

14.1 Securitas kan från tid till annan göra ändringar i sina allmänna villkor. Alla ändringar publiceras på webbplatsen. För ingånget köp gäller dock alltid de allmänna villkor som varit aktuella vid köptillfället.

15. Avtalsbestämmelsers ogiltighet

15.1 Om någon bestämmelse i avtalet inte är verkställbar ska bestämmelsen modifieras och utformas på ett sådant sätt att den så långt möjligt enligt gällande lag är verkställbar och alla övriga bestämmelser ska fortsätta att gälla. Om den ej verkställbara bestämmelsen inte kan modifieras ska den utgå ur avtalet och alla andra bestämmelser i avtalet ska fortsätta att gälla.

16. Tillämplig lag och tvist

16.1 Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Securitas kundtjänst kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se). Klagomål kan även lämnas online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Klagomål som lämnas in online via denna plattform vidarebefordras automatiskt till rätt tvistlösningsorgan på nationell nivå. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Securitas och försöker lösa tvisten utan att involvera domstol.

16.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol.

17. Krav på service/underhåll

17.1 Kunden ansvarar för att utrustning som kräver särskild/särskilt service/underhåll genomgår detta före utgångsdatum för gällande kvalitets-besiktning passerat. Om Kunden inte uppfyller dessa krav på service/underhåll förlorar Kunden rätten till eventuell garanti som annars skulle gälla.

18. Krav på återvinning/destruktion

18.1 Kunden ansvarar för att förbrukade varor återvinns/destrueras i enlighet med återvinningscentralernas (”ÅVC”) riktlinjer. Är Kunden osäker på vad som gäller på dennes ort ska Kunden kontakta Securitas för att erhålla vägledning vad gäller återvinning/destruktion. Exempelvis ska brandsläckare sorteras som farligt avfall på närmaste ÅVC när produkten anses vara förbrukad.