Allmänna villkor för hemlarm och konsumentköp

Nedan finner du våra villkor vid köp av både SecuritasHome och enskilda konsumentköp.


SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HEMLARM
ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - KONSUMENT


 

Securitas särskilda bestämmelser för hemlarm med abonnemang


Securitas” avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.

Kunden” avser den kund/beställare som anges vid beställningen och som handlar i egenskap av konsument.

Konsument” en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Webbplatsen” avser den webbplats som Securitas tillhandahåller genom www.securitashome.se

Avtalet” avser parternas överenskommelse som regleras via dessa särskilda bestämmelser för Hemlarm med abonnemang inklusive Securitas Allmänna Bestämmelser A.

Avtalsvillkor” avser samtliga villkor i dessa särskilda bestämmelser för Hemlarm med abonnemang inklusive Securitas Allmänna Bestämmelser A.

Inbrottslarm” avser inbrottslarm med tillhörande abonnemang avseende larmtjänster.

Kameralösning” avser kameralösning med tillhörande abonnemang avseende larmtjänster.

Hemlarm” avser en kombinerad lösning som inkluderar både Inbrottslarm och Kameralösning.

Samarbetspartners” avser exempelvis återförsäljare, Securitas koncernbolag, leverantörer och samtliga av dessas underleverantörer.

Samarbetspartners Villkor” avser villkor som eventuellt ingås mellan Kunden och Samarbetspartners.

 

1. Allmänt

1. 1 Detta Avtal gäller vid köp och leverans av Inbrottslarm, Kameralösning och/eller Hemlarm som genomförs av en Kund som handlar i egenskap av Konsument. Vid köp av endast Kameralösning ingår inte samtliga nedanstående tjänster, exempelvis ingår då inte larmcentralens tjänster och fria väktarutryckningar. Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm får endast användas för privat bruk i Kundens bostad eller fritidsbostad. Montering i mobila bostäder, t.ex. husvagnar, är inte tillåtet enligt detta Avtal. Avtalet gäller från angivet datum i versionshanteringen och ersätter tidigare publicerade avtal och villkor. Avtalet träder ikraft vid den tid Kunden genomför ett köp via Securitas webbplats enligt punkt 2.1 nedan.

1.2 För företagsinköp gäller istället Securitas Särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang. Vid köp av enskilda produkter som ej ingår i paketet för Inbrottslarm, Kameralösning eller Hemlarm gäller Securitas särskilda försäljningsvillkor för produkter till hemlarm.

1.3 Varken Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm får användas utanför Sveriges territorium. För det fall Inbrottslarm, Kameralösning eller Hemlarm byts ut eller kompletteras av Securitas ska detta Avtal fortsatt äga giltighet för ersättningsprodukt eller kompletterad produkt.

2. Beställning och Avtal

2.1 Avtal ingås genom att Kunden beställer Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm på Webbplatsen och Securitas bekräftar beställningen via en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden angivit. Avtalet blir bindande mellan Securitas och Kunden då Kunden mottar orderbekräftelsen i mailet från Securitas, Kunden är dock bunden av sin order från det att denne genomför sin order på Webbplatsen. För att kunna genomföra ett köp via Securitas webbplats måste Kunden acceptera Avtalsvillkoren.

2.2 Då Kunden accepterar Avtalsvillkoren förbinder sig Kunden att följa dessa i sin helhet och bekräftar att denne tagit del av informationen som rör personuppgifter.

2.3 Kunden bekräftar vid acceptans av dessa Avtalsvillkor att denne har juridisk rätt att genomföra köpet och innehar en ålder på minst 18 år.

2.4 Securitas ansvarar endast för sådan produktinformation, prislistor och dylika handlingar som ingår i Avtalet och där till bifogade bilagor. Vidare ansvarar Securitas endast för sådana uppgifter som lämnats av behöriga företrädare för Securitas och kan därmed inte ta ansvar för annan information eller andra uppgifter som lämnats i tidigare säljled eller av annan än Securitas. Securitas har rätt att löpande uppdatera information som finns på hemsidan.

2.5 Kunden har en fjorton (14) dagars ångerfrist för samtliga köp denne gör via Webbplatsen. Kunden kan utöva sin ångerrätt för produkt/vara denne köper via Webbplatsen eller över telefon under fjorton (14) dagar från det att Kunden mottog produkten/varan under förutsättning att denna återsänds under denna tiden i ursprungligt skick. Kunden har rätt att öppna förpackningen och undersöka hårdvaran. Kravet på att Inbrottslarm, Kameralösning och/eller Hemlarm ska vara i ursprungligt skick innebär att Kunden vårdat varan på så vis att det inte är trasigt eller skadat. Vidare får Kunden inte ha driftsatt produkten och påbörjat användningen av abonnemanget eller på annat sätt nyttjat tjänster under Avtalet för att kunna nyttja sin ångerrätt. Kunden står för kostnaden för returfrakt om denne vill nyttja sin ångerrätt. Det åligger även Kunden att packa leveransen på ett sätt som gör att den inte skadas under transporten.

3. Securitas leverantörer/underleverantörer

3.1 Vissa funktioner och lösningar som ingår under detta Avtal tillhandahålls av Securitas Samarbetspartners. När Kunden ingår Avtal och/eller registrerar sig för användning kan Kunden behöva godkänna integritetspolicyer och/eller andra användarvillkor och dylika villkor från Samarbetspartners. Vid godkännande av sådana eventuella Samarbetspartners Villkor så reglerar dessa relationen mellan Kunden och dessa Samarbetspartners. Securitas ansvarar inte för Samarbetspartners Villkor och Samarbetspartners har således ett enskilt ansvar för innehåll i dessa. Securitas Villkor inklusive bilagor är det Avtal som fullt ut reglerar Kundens och Securitas relation och överenskommelse.

4. Avtalstid

4.1 Avtalet gäller med en fast bindningstid i tjugofyra (24) månader räknat från leveransdag och om Avtalet ej sagts upp innan avtalsperioden löpt ut förlängs det tillsvidare. Avtalet kan efter den initiala avtalsperioden på tjugofyra (24) månader sägas upp när som av vardera parten med tre (3) månaders uppsägningstid.

5. Kunduppgifter

5.1 Vid beställningstillfället via Webbplatsen kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter för att beställningen ska kunna gå igenom, uppgifter kan även sparas av Kunden på dennes personliga konto på webbplatsen. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, e-post m.m.) är korrekta, fullständiga och uppdaterade samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter under hela Avtalstiden. Det är således Kunden som ansvarar för att skriftligen informera Securitas för det fall Securitas kan behöva uppdatera några uppgifter relaterade till Kunden.

6. Priser och avgifter

6.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. De aktuella priserna som lämnas på Webbplatsen har Securitas rätt att löpande uppdatera. Priser anges i SEK och är inklusive mervärdesskatt. Avgifter för tillkommande tjänster är inte inkluderat i månadsavgiften och pris för dessa kan ses på Webbplatsen.

7. Prisjustering

7.1 Månadsavgiften är fast under de första tjugofyra (24) månaderna. Därefter har Securitas rätt att justera priset med trettio (30) dagars varsel om Securitas kostnader för löner eller lönerelaterade kostnader för anställda, skatter och avgifter ökar eller om omständigheter som är av så kallad force majeure karaktär inträffar och dessa omständigheter påverkar Securitas kostnad för att utföra tjänsterna under Avtalet. För det fall Kunden inte accepterar prisjusteringen har Kunden möjlighet att avsluta Avtalet i enlighet med villkor för uppsägning under Avtalet.

8. Betalning

8.1 Kunden faktureras månadsvis av Securitas för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och betalning erläggs således inte vid beställningstillfället. Securitas har rätt att ta ut en faktureringsavgift i enlighet med vad som anges vid beställningstillfället. Vid samtliga fakturabetalningsalternativ och delbetalningsalternativ har Securitas rätt att göra en kreditupplysning avseende Kunden och Securitas förbehåller sig rätten att neka ett visst betalsätt. Securitas har vidare rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande räntelag samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader om Kunden ej betalar i tid. Felaktiga uppgifter i en faktura måste av Kunden reklameras så snart som möjligt efter att Kunden sett, eller borde insett, de felaktiga uppgifterna och senast inom två (2) månader från att Kunden insett felet och allra senast inom tre (3) år från utfärdande av fakturan.

8.2 Månadsavgiften för abonnemanget ska erläggas månadsvis i förskott. Securitas har rätt att starta fakturering 14 dagar efter att Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm levererats till Kunden oavsett om detta är i drift eller inte under förutsättning att Kunden inte utnyttjat sin ångerrätt enligt ovan.

9. Kampanjer och erbjudanden

9.1 Securitas kan under perioder erbjuda kampanjer på Webbplatsen som stipulerar mer förmånliga villkor än vad som framgår av dessa Villkor, exempelvis vad avser fraktavgifter. Dessa förmånligare villkor gäller endast så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Securitas i samband med kampanjen. Securitas förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en sådan kampanj. Vid sådant återkallande eller efter kampanjdatumens utgång gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika abonnemang och/eller produkter gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

10. Leverans och transport

10.1 Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm som finns i lager levereras normalt inom det antalet arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Securitas skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Estimerad leveranstid framgår på Webbplatsen. Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift i enlighet med vad som anges på Webbplatsen.

10.2 Leverans utförs av den eller de olika transportörer eller budfirmor (nedan ”Transportör”) som Securitas vid var tid anlitar. När försändelsen kommit ett ombud tillhanda brukar Kunden meddelas genom avi eller dylikt som visar var och när försändelsen ska hämtas. Avisering kan ske på olika sätt och ibland kan dessa komma bort varför du som Kund kan behöva kontakta Transportören men vanligen sker avisering genom e-post, brevledes alternativt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

10.3 Vid försening av leverans fortsätter Securitas att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas med mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

11. Montering och underhåll

11.1 Kunden ansvarar för montering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och förbinder sig att vid montering av detta följa Securitas instruktion som finns tillgänglig på Webbplatsen. Montering på annat sätt än vad Securitas skriftligen anvisat kan innebära ett otillräckligt skydd och Securitas frånsäger sig allt ansvar vid montering som inte gjorts i enlighet med Securitas instruktion. Vidare är det upp till Kunden att kontrollera att utrustningen är tillräcklig för att skydda egendomen och Securitas garanterar ej att utrustningen är anpassad för ändamålet. Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm ska bland annat men inte uteslutande monteras inomhus i normalt inomhusklimat enligt Securitas anvisningar.

11.2 Målnings- efterlagnings- och reparationsarbeten på fastighet och befintlig egendom vid installation, underhåll, reparation eller nedmontering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm inklusive nedlagd tid bekostas och ombesörjs av Kunden.

11.3 Kunden åtar sig att underhålla och sköta Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm på egen bekostnad i enlighet med Securitas gällande instruktion. Batterier bekostas och byts av Kunden.

12. Garanti

12.1 Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm omfattas av en garanti under avtalstiden om inte annat framgår explicit under produktbeskrivningen på Webbplatsen. Garantin omfattar endast fel som beror på fabrikationsfel. För att undvika missförstånd innebär detta att garantin exempelvis inte omfattar fel som beror på Kundens hantering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm, så som exempelvis vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll, handhavandefel och inte heller övriga fel som beror på yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, åska, felaktig spänning, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter alltid att Kunden vårdat och underhållit Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm i enlighet med dessa villkor. Batterier och andra förbrukningsvaror omfattas inte under denna garanti.

13. Reklamationer

13.1 För det fall ursprungliga fel föreligger ska Kunden omedelbart kontakta teknisk support och om teknisk support efter felsökning inte lyckats åtgärda felet kan Kunden ansöka om en reklamation. Reklamation avser dock endast fabrikationsfel och ska ske omedelbart då fel upptäcktes efter kontakt tagits med teknisk support och alltid inom skälig tid, underrättelse om fel som sker inom två (2) månader efter att Kunden märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre (3) år. Kontaktuppgifter för felsökning genom teknisk support och reklamation finns tillgängliga på Webbplatsen. Kunden ska inhämta Securitas fraktanvisningar för att returnera felaktig vara, vilket dock inte innebär att reklamationen är godkänd utan endast att Securitas åtar sig att undersöka felet. Om reklamationen godkänns och Kunden har följt Securitas fraktanvisning betalar Securitas returfrakten samt återsänder en felfri vara till Kunden. Om det vid reklamation visar sig att det inte föreligger något fel som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.

13.2 Kunden har vidare ett ansvar att i samband med mottagande av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm kontrollera detta och på ankomstdagen och anmäla eventuell leveransskada till både Transportören och till Securitas.

14. Securitas ansvar och befrielsegrunder vid Force Majeure

14.1 För det fall Securitas ansvarar för skada på Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm åtar sig Securitas att efter eget val antingen avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Securitas har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Securitas kan aldrig ta ansvar för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm kompatibilitet med andra produkter utöver vad som framgår av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen. Det totala ansvar som kan göras gällande i förhållande till Securitas under detta Avtal är (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Securitas anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) under alla omständigheter begränsat till det totala pris som betalats av Kunden för abonnemanget under den senaste tolv (12) månadsperioden men kan aldrig överstiga ett belopp om en miljon (1 000 000) SEK. Securitas ansvar begränsas och regleras i övrigt av Allmänna Bestämmelser A som utgör en bilaga till dessa Villkor.

14.2 Securitas Samarbetspartners kan t.ex. utföra installation, reparation, bevakning/övervakning, kommunikationsrelaterade tjänster, larmöverföringstjänster (inklusive trådlös överföring, internetöverföring och/eller IP telefonitjänster) eller andra tjänster. I den utsträckning det är tillåtet av lag ska tillämpliga ansvarsbegränsningar som följer av dessa Villkor inklusive dess bilagor även appliceras gentemot Securitas Samarbetspartners vid eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot Samarbetspartners. Ansvarsbegränsningarna ska således medföra att Securitas Samarbetspartners åtnjuter samma skydd under detta Avtal som Securitas vad beträffar deras ansvar vid tillhandahållande av tjänster och produkter.

14.3 Befrielsegrunder regleras av Allmänna Bestämmelser A och villkor avseende Force majeure i Allmänna bestämmelser A ska ses som en integrerad del i dessa Villkor genom denna hänvisning.

15. Larmmottagning

15.1 Securitas åtar sig att ha tillräckligt med personal och teknisk utrustning vid Securitas larmcentral för att avtalad förmedling av larm till larmcentralen ska kunna utföras. Securitas vidtar de åtgärder som angivits i ”Så funkar det” på Webbplatsen. Åtgärdsinstruktionen är fast under avtalstiden.

15.2 Om Securitas förändrar system eller applikationer under pågående avtalsperiod och som enligt Securitas bedömning kan medföra påtaglig försämring av Kundens larmmottagning så äger Securitas rätt att avhjälpa felet genom att kostnadsfritt tillhandahålla en till standarden likvärdig larmmottagare och larmenhet kostnadsfritt för Kunden. Tillverkare och modell kan variera och ändras såvida det inte påverkar kvaliteten på tjänsten eller i övrigt är till betydande men för Kunden.

15.3 Securitas ansvarar inte under några omständigheter för Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Hemlarm om centralapparaten placerats utanför tillräckligt täckningsområde för GSM/GPRS nätet. Securitas ansvarar inte för skada till följd av avbrott, störningar eller liknande på tele- och datakommunikation mellan Kundens Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och Securitas mottagare eller samarbetspartners. Securitas har ingen skyldighet att kontrollera att larmöverföringen eller uppkopplingen fungerar.

15.4 Securitas har inte skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som avtalats och ska följaktligen inte heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer av detta Avtal. Securitas är inte att betrakta som Kundens övergripande säkerhetsrådgivare och har därmed inte heller ett övergripande säkerhetsansvar för Kunden.

16. Kundens åtaganden

16.1 Kunden ansvarar för att kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post) samt personkod och behörighet för kontaktpersoner är uppdaterade under hela Avtalstiden. Se Webbplatsen för vidare information.

16.2 Inbrottslarmet, Kameralösningen eller den kombinerade lösningen Hemlarm levereras tillsammans med SIM-kort för GSM/GPRS som är en del i tjänsten levererad av Securitas, men Kunden ansvarar för att larmet placeras på en plats där GSM/GPRS-täckning erhålls av teleoperatör. Kunden ansvarar även för inkoppling av bredband och dess funktion, för att erhålla redundans i larmöverföring och tjänster. Kunden ansvarar för att regelbundet kontrollera Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Hemlarm och tillse att larmöverföringen mot larmcentralen fungerar samt kontrollera Kameralösningen och dess funktion. Kunden ansvarar för att vårda och underhålla Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm så att den är i brukbart skick och inte orsakar fellarm. Kunden kan regelbundet behöva testa Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och vid fel på Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Hemlarm åligger det Kunden att underrätta Securitas utan dröjsmål. Kunden ska även underrätta Securitas i förväg vid dennes test av Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Hemlarm så att Securitas är medvetna om att Kunden genomför testet. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Securitas om alla förändringar som kan påverka Securitas tjänster.

16.3 Kunden ansvarar som larminnehavare enligt lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. Detta innebär bl.a. att Kunden ansvarar för att larmet inte orsakar onödiga fellarm.

16.4 Kunden får inte göra ingrepp i Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm eller i SIM-kortet eller använda SIM-kortet/ Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm på annat sätt eller med annan operatör än vad som anges i avtalet eller som skriftligen anvisats av Securitas. Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm får inte användas på ett sådant sätt att olägenheter uppstår för Securitas eller någon annan.

16.5 Programvara som ingår i Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm är Securitas egendom eller licensierad av Securitas från tredje part. Kunden har endast en icke exklusiv rätt att nyttja programvaran under avtalstiden och endast för det syfte som framgår av Avtalet. Programvaran får endast användas av Kunden för driften av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och Kunden har ingen rätt att i någon form vidare upplåta eller hyra ut programvaran till tredje part. Vidare har Kunden inte rätt att ändra, utveckla eller de kompilera programvaran.

16.6 När Avtalet upphör avaktiverar Securitas SIM-kortet och Kunden ska på egen bekostnad koppla bort Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm så att larmsändningen till Securitas upphör. Kan man vid Securitas larmcentral konstatera att larmsignaler mottagits från Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm har Securitas rätt att ta ut avgift för detta trots att Kundens Avtal med Securitas upphört.

16.7 Kunden ansvarar för att införskaffa eventuella tillstånd som myndigheter kan komma att ställa på innehavaren och användaren av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm.

17. Dekaler

17.1 Kunden ansvarar för att Securitas dekal sätts upp på platsen där Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm monteras vid det larmade området. Dekalerna levereras tillsammans med Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm och tillhör Securitas. Dekalerna ska avlägsnas vid Avtalets upphörande och på Securitas begäran ska dekalerna återlämnas till Securitas.

18. Villkor för fria väktarutryckningar

18.1 Kundens larmobjekt, d.v.s. den adress/fastighet som Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm monteras på, ska vara inom utryckningsområdet som får vara maximalt femtio (50) km från närmsta utryckningsort. Om du har frågor avseende din närmsta utryckningsort kan du alltid kontakta ditt lokalkontor för mer information och ditt lokalkontor kan du hitta via www.securitas.se. Fast vägnät ska finnas till larmobjektet, eller färja som bemannas och går dygnet runt (d.v.s. vägen får ej inkludera färjeförbindelse om denna inte är en dygnet runt bemannad färjeförbindelse). Om väktarutryckning sker vid larm som orsakats av Kunden på grund av försumlighet eller p.g.a. att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet, har Securitas rätt till ersättning för varje sådan utryckning med 1800 SEK inklusive moms. Samma sak gäller om Kunden har vidarekopplat sin telefon eller på annat sätt hindrat larmcentralen så att kontrollringning inte kan ske. Larm på grund av tekniska fel som Securitas ansvarar för under garantitiden medför ingen kostnad för Kunden men Securitas har rätt att kontrollera vad som orsakat ett larm som föranleder utryckning. Securitas har även rätt att lokalisera och åtgärda felet på distans innan ny utryckning av väktare kan ske, detta sker via fjärrservice. Vid utryckning till Kundens larmobjekt sker endast yttre kontroll av larmobjektet, såvida inte Kunden utökat Avtalet och köpt till tilläggstjänsten nyckelförvaring vilken möjliggör en inre kontroll.

18.2 Fri väktarutryckning inkluderar utryckning samt maximalt trettio (30) minuter på plats. Om skyddstäckning behöver utföras debiteras detta med 1800 kr inkl. moms och inkluderar då ytterligare trettio (30) minuter på plats samt material för att utföra själva skyddstäckningen. Arbetstid överskjutande tid utöver dessa sextio (60) minuter debiteras med 800 SEK inkl. moms per påbörjad trettio (30) minutersperiod.

18.3 Securitas har rätt att tillfälligt upphöra med larmförmedling till utryckning vid upprepade falsklarm eller vid tre (3) larm eller mer inom loppet av tjugofyra (24) timmar, till dess avhjälpande åtgärder/service utförts av Kunden. Det åligger Kunden att på Securitas uppmaning åtgärda förhållanden i Kundens miljö och/eller i Inbrottslarmet eller den kombinerade lösningen Hemlarm som orsakar falsklarm.

19. Tillträde

19.1 Kunden ansvarar för att Securitas har rätt vägbeskrivning till larmobjektet. Kunden ansvarar även för att Securitas innehar rätt nycklar och larmkod i de fall inre kontroll ska ske eller passage ska ske genom t.ex. grind till innergård, entrédörr till trapphus eller dylika platser som kan kräva tillgång till nycklar eller larmkod, samt även att informera och uppdatera åtgärdsinstruktioner och nycklar i de fall tillträdesrutinerna förändras. För inre kontroll som kräver nyckelförvaring hos Securitas, alternativt att Securitas mottagit en kod till elektroniskt lås, utgår en månatlig extra kostnad för Kunden. För mer information och beställning av extratjänst kontakta kundtjänst.

20. Arbetsmiljö och säkerhet

20.1 Kunden ska lämna Securitas fullständiga skriftliga upplysningar om eventuella aktuella säkerhetsrisker som utförande av utryckningstjänsten kan innebära för Securitas personal, t.ex. djur eller ombyggnationer. Securitas har rätt att neka utryckning vid larm och/eller att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Securitas bedömer att utryckning skulle medföra risker för Securitas personal.

21. Ändring av avtal

21.1. Med undantag för ändring av villkoren enligt punkt 21.2 är överenskommelse om ändring av ingånget avtal giltig endast om överenskommelsen är skriftlig.

21.2 Securitas har rätt att under Avtalstiden göra ändringar i dessa Villkor inklusive tillhörande allmänna bestämmelser genom skriftligt meddelande till Kunden förutsatt att Avtalets innehåll inte ändras väsentligen för Kunden. Meddelande om ändring ska skickas senast trettio (30) dagar innan förändringen träder i kraft. Kunden har rätt att inom trettio (30) dagar från meddelandet säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid. Om Kunden inte sagt upp Avtalet inom trettio (30) dagar från meddelandet och Kunden har betalat faktura avseende Avtalet efter att ändringen meddelats gäller Avtalet på de av Securitas meddelade villkoren.

22. Överlåtelse av Avtal samt byte av driftsplats m.m.

22.1 Kunden har rätt att flytta Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm till ett annat larmobjekt som uppfyller kraven i Avtalet, t.ex. om Kunden flyttar under förutsättning att Kunden får ett skriftligt godkännande av Securitas. Kunden ansvarar för att skriftligen meddela Securitas om förändringen och avvakta Securitas godkännande innan flytten genomförs.

22.2 Om Kunden överlåter fastigheten där Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm är installerad har Kunden även rätt att överlåta Avtalet till förvärvaren under förutsättning att Securitas skriftligen godkänner detta. Detta gäller under förutsättning att Kunden tillser att förvärvaren inträder som part i detta Avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter. I annat fall kvarstår Kundens skyldighet att erlägga betalning för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Hemlarm under resterande Avtalstid. Partsbytet ska ske genom att förvärvaren undertecknar nytt Avtal enligt Securitas standardformulär som ska sändas till Securitas kundtjänst. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal kan endast ske efter andra partens skriftliga godkännande.

23. Personuppgifter

23.1 Personuppgifter som lämnas i samband med detta Avtal eller som registreras i samband med Avtalet kan behandlas av Securitas för att fullgöra detta Avtal och för syften så som att tillhandahålla avtalade tjänster/produkter. Securitas kan även behandla personuppgifterna för att fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler men även för Securitas berättigade intressen avseende registervård, statistik, marknadsanalyser samt för att marknadsföra Securitas och Securitas samarbetspartners varor och tjänster via e-post. Kunder kan alltid tacka nej till eventuell marknadsföring eller invända mot behandling som sker genom åberopande av berättigat intresse. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler samt i enlighet med vid vart tid gällande Integritetspolicy där även fullständig information avseende vår personuppgiftsbehandling finns. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att frånträda ingånget Avtal till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
23.2 Securitas har inte rätt att utan mottagen utlöst larmsignal, eller på Kundens begäran, manuellt inhämta visuell information från Kundens larmanläggning.
23.4 Om det behövs för att tillhandahålla tjänsten kan personuppgifter komma att lämnas ut till Securitas Samarbetspartners och även behandlas utanför EU/EES. För det fall Securitas Samarbetspartners behandlar personuppgifterna för andra ändamål än för att kunna tillhandahålla tjänst/produkt under detta Avtal eller på annat sätt än som framgår av Securitas Integritetspolicy så framgår detta av deras respektive integritetspolicyer. Securitas Samarbetspartners är enskilt ansvariga för den behandlingen som ej omfattas av Securitas Integritetspolicy och som ej behövs för fullgörandet av detta Avtal.

24. Support

24.1 Kunden har under Avtalstiden tillgång till fri telefonsupport på de tider och förutsättningar som från tid till annan anges på Webbplatsen.

25. Krav på återvinning/destruktion

25.1 Securitas har ett producentansvar för att förbrukade varor återvinns/destrueras. Om Kunden vill nyttja Securitas för hjälp med återvinning/destruering kan Kunden kontakta Securitas tekniska support via kontaktuppgifter på Webbplatsen för att erhålla mottagaradress och därefter skicka produkterna till Securitas enligt angiven adress. Kunden bekostar själv leverans till Securitas om man vill ha hjälp enligt ovan. Kunden kan även själv tillse att förbrukade varor återvinns/destrueras i enlighet med återvinningscentralernas (”ÅVC”) riktlinjer. Är Kunden osäker på vad som gäller på dennes ort ska Kunden kontakta Securitas tekniska support för att erhålla vägledning om vad gäller återvinning/destruktion. Exempelvis ska brandsläckare sorteras som farligt avfall på närmaste ÅVC när produkten anses vara förbrukad.

26. Avtalets upphörande

26.1 Part är berättigad att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligt bryter mot Avtalet eller sina åtaganden under Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig uppmaning från motparten.

27. Ingående bilagor och företrädesordning

27.1 Securitas Allmänna Bestämmelser A utgör en bilaga till detta Avtal och tillämpliga delar i dessa bestämmelser gäller utöver det som regleras av dessa Villkor. Vidare utgör Securitas Integritetspolicy för Hemlarm en bilaga till detta Avtal. Vid motstridiga villkor ska dessa Villkor ha tolkningsföreträde framför Securitas Allmänna Bestämmelser A. För det fall någon reglering i detta Avtal skulle stå i strid med tillämplig tvingande konsumentlag ska den motstridiga delen i detta Avtal utgå ur Avtalet till förmån för tillämplig bestämmelse i tillämplig tvingande lag. Detta ska dock ej påverka Avtalets giltighet i övrigt. Securitas Allmänna Bestämmelser A återfinns på https://www.securitas.se/globalassets/sweden/files/gdpr/allmanna-bestammelser-a-20201009.pdf

 Dessa SecuritasHome avtalsvillkor uppdaterades senast 2020-11-17 

 


 

Securitas allmänna försäljningsvillkor - Konsument

Securitas” avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.

Kunden” avser den fysiska person som angivits som kund vid beställningen.

skada” avser skada eller förlust enligt gällande lag, bland annat alla slags an-språk, förluster, skyldigheter, skador, handlingar, krav, kostnader och utgifter (till exempel alla rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader som en part kan ådra sig till följd av eller i samband med leveransen av tjänsterna enligt detta avtal).

webbplatsen” avser den webbplats som Securitas tillhandahåller genom www.securitaslarm.se.

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller för Kundens köp av varor (nedan kallat varan) från Securitas. Varan får endast användas för privat bruk i Sverige.

2. Beställning

2.1 Avtalet ingås genom att Kunden beställer varan på webbplatsen och Securitas bekräftar beställningen till den e-postadress som Kunden angivit.

3. Avtal

3.1 För att kunna genomföra ett köp via Securitas webbplats måste Kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig Kunden att följa dessa i sin helhet och godkänner att denne tagit del av informationen som rör personuppgifter samt har samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Securitas Integritetspolicy, (www.securitas.se/gdpr).

4. Kunduppgifter

4.1 Vid beställningstillfället via webbplatsen kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter för att beställningen ska kunna gå igenom. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, email m.m.) är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

5. Priser, avgifter och betalning

5.1 Vid beställning via webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i SEK och är inklusive mervärdesskatt. Securitas står även för fraktkostnaden för leveransen till ett av fraktföraren anvisat serviceställe av köpt produkt om kunden väljer ett på webbplatsen fraktalternativ.

5.2 Varan är avlämnad till Kunden när varan lämnats till Kunden på kundens anvisade adress eller hämtats av Kunden vid av fraktförare anvisat serviceställe enligt p. 7.3 nedan.

5.3 Kunden kan betala på sätt som anges på webbplatsen. Securitas har rätt att ta betalt av Kunden vid beställningstillfället, om inte annan betalningslösning såsom fakturaköp angivits av Kunden. Vid fakturabetalning alternativt delbetalning har Securitas rätt att göra en kreditupplysning avseende Kunden. Securitas förbehåller sig rätten att neka ett visst betalsätt om det Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

5.4 Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift samt faktureringsavgift enligt vad som framgår av avtalet.

5.5 Betalas inte faktura i tid har Securitas rätt till påminnelseavgift samt dröjsmåls¬ränta enligt räntelagen (1975:635). Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso.

5.6 Beställaren ska vara 18 år fyllda för att beställning via webbplatsen ska godkännas.

6. Kampanjer och erbjudanden

6.1 Securitas kan under perioder erbjuda kampanjer på webbplatsen som stipulerar mer förmånliga villkor än vad som framgår av dessa villkor, exempelvis rörande fraktavgifter eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller endast så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Securitas i samband med kampanjen. Securitas förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en sådan kampanj. Vid sådant återkallande eller efter kampanj¬datumens utgång gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

7. Leverans och transport

7.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antalet arbetsdagar som anges på webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Securitas skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

7.2 Estimerad leveranstid för vara framgår på webbplatsen. Vid försening av leverans fortsätter Securitas att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas med mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

7.3 Försändelser som ska lösas ut av Kunden hos angivet ombud ska göras inom den tidsram som framgår av aviseringen. Försändelser ska normalt hämtas ut personligen med giltig identitetshandling och genom att uppge kolli-id. När försändelsen kommit ombudet tillhanda ska Kunden meddelas genom avi som visar var och när försändelsen ska hämtas. Avisering kan ske genom e-post, brevledes alterna¬tivt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

7.4 Om en vara inte hämtas ut av Kunden inom den i aviseringen angivna tidsramen har Securitas rätt att ta ut en avgift om 300 SEK inklusive moms.

8. Ångerrätt

8.1 Vid köp av varor på webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt enligt nu gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta till Securitas inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

8.2 Ångerrätten gäller inte för nedan angivna varor:

(a) varor som tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; eller

(b) varor vars försegling blivit bruten och som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

8.3 I samband med beställning av en vara för vilken ångerrätten inskränks får Kunden tydlig information om detta på webbplatsen. Information lämnas på webbplatsen för aktuell vara.

8.4 Vill Kunden ångra ett köp som genomförts via webbplatsen ska Kunden, inom ramen för ångerfristen, reklamera köpet till Securitas genom ett meddelande i skriftlig form. I meddelandet ska Kunden ange sitt namn, sin adress och annan relevant information såsom order-, fakturanummer och namn på varan. Securitas tillhandahåller standardblankett för nyttjande av ångerrätten på webbplatsen och standardblanketter för nyttjande av ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida.

8.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska sändas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om ångerrätt lämnades till Securitas. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Securitas på det sätt som anges på webbplatsen och där kontaktuppgifter framgår för att återsända varorna vid utövandet av ångerrätten.

8.6 När Kunden ångrar sitt köp ska Securitas återbetala det belopp som Kunden betalat för varan. Securitas förbehåller sig rätten att göra avdrag på det belopp som ska återbetalas ifall värdeminskning till följd av Kundens hantering av varan föreligger, förutsatt att detta beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.7 Återbetalning vid nyttjande av ångerrätt ska ske snarast möjligen av Securitas, dock senast inom 14 dagar från det att meddelande om utövande av ångerrätt mottogs av Securitas. Securitas har rätt att hålla inne med åter-betalningen till dess att Securitas tagit emot varan eller Kunden har kunnat visa på att varan har returnerats, exempelvis genom ett inlämningskvitto. Återbetalning kommer att ske till Kunden via det betalningssätt som Kunden, vid beställningstillfället, valde, förutsatt att inget annat överenskommits eller att det föreligger ett hinder för sådan återbetalning.

9. Garanti

9.1 Vissa av Securitas varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garanti och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på webbplatsen eller anges i så fall i garantisedel som medföljer varan. Garantin omfattar byte av felaktig komponent vid fabrikationsfel. Securitas äger rätt att byta ut felaktig vara mot en likvärdig ersättningsvara. Garantin omfattar inte fel som beror på Kundens vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll eller handhavande av varan i strid med dessa instruktioner, manualer eller dessa villkor. Garantin omfattar inte heller fel som beror på yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter att Kunden vårdat och underhållit varan i enlighet med dessa villkor.

9.2 Om vara omfattas av garanti är garantitiden ett år från inköpsdatum såvida inte annat uttryckligen framgår i särskilda garantivillkor för varan.

10. Reklamationer

10.1 Det åligger Kunden att undersöka varan vid leverans. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att felet borde ha märkts. Meddelande som sker efter fyra månader kan inte anses vara inom skälig tid. Kontaktuppgifter för reklamation finns tillgängliga på webbplatsen där beställning kan genomföras. Kunden ska inhämta Securitas fraktanvisningar för att returnera felaktig vara. Om reklamationen godkänns och kunden har följt Securitas fraktanvisning betalar Securitas returfrakten samt återsänder felfri vara. Om det vid reklamation visar sig att det inte är något fel på varan som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.

11. Force Majeure

11.1 Följande omständigheter ska om de fördröjer eller förhindrar parts full-görande av sina avtalade skyldigheter befria part från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge hindret består: alla omständigheter som ligger utanför en parts rimliga kontroll till exempel brand, krig, mobilisering, konfiskering, valuta-restriktioner, uppror, civila oroligheter, sabotage, kapning eller terrorist¬handl-ingar, myndighetsåtgärd, epidemi, allmän transport- material- eller personalbrist, lockout, blockad, skyddsombudsstopp, strejk eller annan arbets¬konflikt, exceptionella väderförhållanden eller defekta eller försenade leveranser från underleverantörer till följd av någon av ovanstående omständigheter.

12. Ansvar

12.1 Kunden har inte rätt till ersättning för skada som denne lider genom att varan är felaktig om Securitas kan visa att underlåtenhet att avlämna felfri vara beror på ett hinder utanför Securitas kontroll och som Securitas skäligen inte kunde förväntas räkna med vid köpet och vars följder skäligen inte kunde ha undvikits eller övervunnits av Securitas. Kunden ska vidare vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas den skyldigheten får Kunden bära motsvarande del av förlusten.

12.2 Vad gäller produktansvar på grund av säkerhetsbrist gäller det som följer av produktansvarslagen (1992:18).

13. Personuppgifter

13.1 Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i samband med fullgörandet av avtalade köp av vara/varor kan behandlas av Securitas för att tillhandahålla avtalade tjänster, fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler, registervård, statistik, marknadsanalyser samt för att marknadsföra Securitas och Securitas samarbetspartners varor och tjänster via e-post. Om det behövs för att tillhandahålla tjänsten kan personuppgifter komma att lämnas ut till Securitas samarbetspartners. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler samt i enlighet med vid vart tid gällande policy för konsumentköp (www.securitas.se/securitas-i-sverige/gdpr/). Kunden samtycker till sådan behandling av personuppgifter som anges ovan.

Kunden kan återkalla samtycket till att motta marknadsföring när som helst genom skriftligt meddelande till Securitas. Kunden kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Securitas erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Securitas behandlar. Securitas sparar normalt uppgifter under den preskriptionstid som gäller enligt Konsumentköplagen. Kunden har även rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas. För kontaktuppgifter se www.securitas.se/gdpr/integritetspolicy. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att frånträda ingånget avtal om köp av vara till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

14. Ändring av villkoren

14.1 Securitas kan från tid till annan göra ändringar i sina allmänna villkor. Alla ändringar publiceras på webbplatsen. För ingånget köp gäller dock alltid de allmänna villkor som varit aktuella vid köptillfället.

15. Avtalsbestämmelsers ogiltighet

15.1 Om någon bestämmelse i avtalet inte är verkställbar ska bestämmelsen modifieras och utformas på ett sådant sätt att den så långt möjligt enligt gällande lag är verkställbar och alla övriga bestämmelser ska fortsätta att gälla. Om den ej verkställbara bestämmelsen inte kan modifieras ska den utgå ur avtalet och alla andra bestämmelser i avtalet ska fortsätta att gälla.

16. Tillämplig lag och tvist

16.1 Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Securitas kundtjänst kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se). Klagomål kan även lämnas online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Klagomål som lämnas in online via denna plattform vidarebefordras automatiskt till rätt tvistlösningsorgan på nationell nivå. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Securitas och försöker lösa tvisten utan att involvera domstol.

16.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol.

17. Krav på service/underhåll

17.1 Kunden ansvarar för att utrustning som kräver särskild/särskilt service/underhåll genomgår detta före utgångsdatum för gällande kvalitets-besiktning passerat. Om Kunden inte uppfyller dessa krav på service/underhåll förlorar Kunden rätten till eventuell garanti som annars skulle gälla.

18. Krav på återvinning/destruktion

18.1 Kunden ansvarar för att förbrukade varor återvinns/destrueras i enlighet med återvinningscentralernas (”ÅVC”) riktlinjer. Är Kunden osäker på vad som gäller på dennes ort ska Kunden kontakta Securitas för att erhålla vägledning vad gäller återvinning/destruktion. Exempelvis ska brandsläckare sorteras som farligt avfall på närmaste ÅVC när produkten anses vara förbrukad.